પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા અર્બન વિસ્‍તારનું માળખ

અર્બન વિસ્‍તારનું માળખું


અર્બન વિસ્‍તારનું માળખું
ક્રમજીલ્લાનું નામતાલુકાનુ નામનગરપાલિકાનુ નામઅર્બન હેલ્થ સેન્ટરની સંખ્યાસબ સેન્ટરની સંખ્યા
નવસારીગણદેવીગણદેવી
નવસારીગણદેવીબિલિમોરા
નવસારીનવસારીનવસારી
નવસારીજલાલપોરવિજલપોર