પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેજીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

(પંચાયત હસ્‍તકના તળાવોની વિગત)
અ.નં. તાલુકાનું નામ તળાવોની સંખ્‍યા તળાવનો વિસ્‍તાર (હેકટર) સંગ્રહશકિત (મીલીયન ઘનફુટ)
નવસારી ૧૦૩ ૪૬૨-૦૩-૪૪ ૧૫૯.૨૧
જલાલપોર ૨૭૪ ૧૦૧૪-૬૫-૮૦ ૩૪૧.૩૬
ગણદેવી ૬૬ ૫૭૯-૨૭-૯૬ ૨૦૪.૩૬
ચીખલી ૬૫ ૨૭૨-૫૯-૦૩ ૯૬.૪૩
વાંસદા ૧૫ ૨૪-૪૬-૭૨ ૧૬.૬૨
કુલઃ- ૫૨૩ ૨૩૫૩-૦૨-૯૫ ૮૧૭.૯૮
આગળ જુઓ