પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


શ્રી તુષાર ડી. સુમેરા
શ્રી તુષાર ડી. સુમેરા (આઈ.એ.એસ)
હોદો:
જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી-નવસારી
સ૨નામું:
જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી
ડિસ્‍ટ્રીકટ કોર્ટની પાછળ, જુના થાણા, નવસારી.
તા.જિ.નવસારી-૩૯૬ ૪૪૫.
ફોન નં:
૦૨૬૩૭-૨૪૪૨૯૯
ફેકસ નં:
૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫
મોબાઇલ નં:
-
ઈ મેઈલ: