પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેજાહેર પ્રતિનિધીઓ

જાહેર પ્રતિનિધીઓ

અ.નં.સભ્‍યશ્રીનું નામજિલ્‍લા પંચાયતના મતદાર વિભાગનું નામતાલુકોબેઠકના પ્રકારપક્ષનું નામવતન કે પત્ર વ્‍યવહારનું સરનામુંમોબાઈલ નંબર
ગુણવંતીબેન અમિતભાઈ પટેલ આછવણી-૧ખેરગામઅનુસુચિત આદિજાતી સ્‍ત્રીભા.રા.કો.મુ.૨૧૪, નિશાળ ફળિયું, જામનપાડા, તા.ખેરગામ, જિ.નવસારી ૯૦૯૯૪ ૩૫૦૮૭
સીતાબેન બળવંતરાય પટેલઅમલસાડ-રગણદેવીસામાજીક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ સ્‍ત્રીભા.જ.પ.મુ.પીંજરા, વાયા-ગડત, તા.ગણદેવી, જિ.નવસારી૮૭૫૮૪ ૯૪૪૪૩
સાવિત્રીબેન અનંતભાઈ માહલાબારતાડ (ખા.)-૩વાંસદાઅનુસુચિત આદિજાતી સ્‍ત્રીભા.રા.કો.મુ.પો.પીપલખેડ, તા.વાંસદા, જિ.નવસારી૯૪૨૯૧ ૦૬૮૩૩
વિનોદભાઈ ભાણાભાઈ પટેલબીગરી-૪ગણદેવીસામાજીક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગભા.જ.પ.મુ.પો.ગોંયદી ભાઠલા, નીચલા ફળિયું, તા.ગણદેવી, જિ.નવસારી૯૮૨૫૮ ૩૩૯૨૨
રમીલાબેન ધનજીભાઈ પટેલચાંપલધરા-૫વાંસદાઅનુસુચિત આદિજાતી સ્‍ત્રીભા.રા.કો.મુ.પો.ઝરી, તા.વાંસદા, જિ.નવસારી૮૧૪૦૦ ૨૮૯૯૯
પિયુષભાઈ ખંડુભાઈ પટેલચોવીસી-૬નવસારીઅનુસુચિત જાતીભા.જ.પ.મુ.ફળ સ્‍ટ્રીટ, ગાંધીચોક, વિરાવળ, તા.જિ.નવસારી૯૮૨૫૪ ૨૭૦૦૭
રેખાબેન બિપીનભાઈ પટેલદેવસર-૭ગણદેવીસામાજીક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ સ્‍ત્રીભા.જ.પ.મુ.પો.આંતલીયા, ઘોલ ફળિયા, તા.ગણદેવી, જિ.નવસારી૯૯૦૯૧ ૩૩૧૭૭
તૃષાબેન મનિષભાઈ પટેલએરૂ-૮જલાલપોરસામાન્‍ય સ્‍ત્રીભા.જ.પ.મુ.પો.ચીજગામ, એમ.એમ.સ્‍ટ્રીટ, તા.જલાલપોર, જિ.નવસારી૯૭૧૪૨ ૫૪૨૯૦
પ્રજ્ઞાબેન ઘનશ્‍યામભાઈ નાયકાગણદેવા-૯ગણદેવીઅનુસુચિત આદિજાતી સ્‍ત્રીભા.જ.પ.મુ.વાંઝરી ફળિયા, એંધલ, તા.ગણદેવી, જિ.નવસારી૯૫૮૬૬ ૪૭૭૭૨
૧૦અમિતાબેન અશ્વિનભાઈ પટેલધેજ-૧૦ચીખલીસામાન્‍ય સ્‍ત્રીભા.જ.પ.મુ.રાજા ફળિયા, તલાવચોરા, તા.ચીખલી, જિ.નવસારી૯૬૮૭૭ ૫૭૬૨૬
૧૧શિલ્‍પાબેન ભુપેન્‍દ્રભાઈ પટેલકબીલપોર-૧૧નવસારીસામાન્‍ય સ્‍ત્રીભા.જ.પ.મુ.૩૫, જલતરંગ સોસાયટી, કબીલપોર, તા.જિ.નવસારી૯૭૨૫૧ ૧૦૬૮૭
૧૨સરસ્‍વતીબેન પ્રતાપભાઈ પઢેરખાટાઆંબા-૧૨વાંસદાઅનુસુચિત આદિજાતીભા.રા.કો.મુ.પો.ખાટાઆંબા, તા.વાંસદા, જિ.નવસારી૯૪૦૮૪ ૦૪૫૮૭ ૦૨૬૩૦-૨૯૦૦૧૦
૧૩ધર્મેશકુમાર શંકરભાઈ પટેલખેરગામ-૧૩ખેરગામઅનુસુચિત આદિજાતીભા.રા.કો.મુ.વેણ ફળિયા, ખેરગામ, તા.ખેરગામ, જિ.નવસારી૯૭૨૩૪ ૨૧૭૩૦
૧૪મંજુલાબેન ગુલાબભાઈ પટેલખુંધ-૧૪ચીખલીઅનુસુચિત આદિજાતી સ્‍ત્રીભા.રા.કો.મુ.પો.બામણવેલ, મોચી ફળિયા, તા.ચીખલી, જિ.નવસારી૯૫૩૭૦ ૮૧૦૬૬
૧૫શીલાબેન પ્રકાશભાઈ પટેલકુકેરી-૧૫ચીખલીઅનુસુચિત આદિજાતી સ્‍ત્રીભા.રા.કો.મુ.પો.રાનકુવા, મોરાર ફળિયા, તા.ચીખલી, જિ.નવસારી૯૭૨૭૮ ૮૨૧૯૫ ૯૯૦૪૬ ૧૧૩૧૨
૧૬દિનેશભાઈ રણછોડભાઈ પટેલમહુવર-૧૬જલાલપોરબિન અનામત સામાન્‍યભા.જ.પ.મુ.પો.નિમલાઈ, વાયા-મરોલી બજાર, તા.જલાલપોર, જિ.નવસારી૯૫૩૭૪ ૪૨૦૯૮ ૭૦૬૯૮ ૦૨૦૦૨
૧૭ગીતાબેન ચીમનભાઈ ગાંવિતમાંડવખડક-૧૭ચીખલીઅનુસુચિત આદિજાતી સ્‍ત્રીભા.જ.પ.મુ.પો.મીંયાઝરી, વાયા-રૂમલા, તા.ચીખલી, જિ.નવસારી૯૯૨૫૫ ૨૮૧૯૪
૧૮રેખાબેન વિનોદભાઈ પટેલઓંજલ-૧૮જલાલપોરસામાન્‍ય સ્‍ત્રીભા.જ.પ.મુ.પો.બોરી ફળિયા, સુલ્‍તાનપુર, તા.જલાલપોર, જિ.નવસારી૭૩૫૯૧ ૧૪૪૬૯
૧૯નગીનભાઈ સંતુભાઈ ગાંવિતરૂમલા-૧૯ચીખલીઅનુસુચિત આદિજાતીભા.જ.પ.મુ.પો.રૂમલા, પટેલ ફળિયું, તા.ચીખલી, જિ.નવસારી૯૪૨૭૧ ૨૯૭૧૭
૨૦કૌશિકચંદ્ર ધીરૂભાઈ પટેલસાદકપોર-૨૦ચીખલીઅનુસુચિત આદિજાતીભા.જ.પ.મુ.પો.સાદકપોર, કાળીયા ફળિયા, તા.ચીખલી, જિ.નવસારી૯૭૧૨૨ ૪૪૨૩૯
૨૧શૈલેષભાઈ ઉકાભાઈ પટેલસમરોલી-૨૧ચીખલીબિન અનામતભા.રા.કો.મુ.પો.સોલધરા, મહેતા ફળિયા, તા.ચીખલી, જિ.નવસારી૯૭૨૫૦ ૫૮૦૦૫ ૯૮૨૫૧ ૭૮૬૭૮
૨૨મનિષકુમાર સુમંતરાય પટેલસરીબુજરંગ-૨૨ગણદેવીબિન અનામત સામાન્‍યભા.જ.પ.મુ.લુસવાડા, કોળીવાડ, પો.સરીબુજરંગ, તા.ગણદેવી, જિ.નવસારી૯૫૫૮૩ ૫૯૭૯૮
૨૩મોહનભાઈ ગુલાબભાઈ હળપતિસાતેમ-૨૩નવસારીઅનુસુચિત આદિજાતીભા.જ.પ.મુ.પો.ખડસુપા, નવા ફળિયા, તા.જિ.નવસારી૯૪૨૭૭ ૧૬૯૩૨
૨૪છીતુભાઈ ભીખાભાઈ હળપતિસીસોદ્રા (ગ) -૨૪નવસારીઅનુસુચિત આદિજાતીભા.જ.પ.મુ.પો.ઉગત, ફાંસીવાડ, તા.જિ.નવસારી૯૫૩૭૪ ૫૫૦૧૮
૨૫ભીખુભાઈ ખુશાલભાઈ પટેલઉનાઈ-૨૫વાંસદાઅનુસુચિત આદિજાતીભા.રા.કો.મુ.પો.ચઢાવ, તા.વાંસદા, જિ.નવસારી૯૪૨૮૩ ૮૧૦૩૨
૨૬સોનલબેન આશિષભાઈ પટેલવાંદરવેલા-૨૬વાંસદાઅનુસુચિત આદિજાતી સ્‍ત્રીભા.રા.કો.મુ.પો.સુખાબારી, તા.વાંસદા, જિ.નવસારી૮૨૩૮૨ ૫૧૩૮૮
૨૭બારૂકભાઈ કાળુભાઈ ચવધરીવાંઝણા-૨૭વાંસદાઅનુસુચિત આદિજાતીભા.રા.કો.મુ.પો.વાંગણ, તા.વાંસદા, જિ.નવસારી૯૭૨૭૫ ૫૧૭૧૮ ૯૪૨૭૧ ૫૩૫૨૯
૨૮કંચનબેન લાહનુભાઈ પટેલવાંસદા-૨૮વાંસદાઅનુસુચિત આદિજાતી સ્‍ત્રીભા.રા.કો.મુ.પો.વાંસદા, વડબારી, તા.વાંસદા, જિ.નવસારી૯૭૨૭૯ ૧૪૩૭૭
૨૯ભારતીબેન નરદેવભાઈ પટેલવાંઝણા-૨૯ચીખલીઅનુસુચિત આદિજાતીભા.રા.કો.મુ.વાંઝણા, વાંગરવાડી, પો.રાનકુવા, તા.ચીખલી, જિ.નવસારી૯૪૨૭૧ ૪૦૬૩૩
૩૦પ્રવિણસિંહ ઉદયસિંહ ઠાકોરવેસ્‍મા-૩૦જલાલપોરબિન અનામત સામાન્‍યભા.જ.પ.મુ.કોલાસણા, પો.મરોલી બજાર, તા.જલાલપોર, જિ.નવસારી૯૪૨૭૧ ૧૨૭૭૭