પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી
જિલ્‍લા સેવા સદન સંકુલ,

નવસારી - ૩૯૬ ૪૪૫.

ફોન નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૪૪૨૯૯
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૦૪૭૫