પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે તાલુકા પંચાયત

તાલુકા પંચાયત


ક્રમ​તાલુકાનું નામ​
નવસારી
વાંસદા
ચીખલી
ગણદેવી
જલાલપોર
ખેરગામ