પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અધિકારીશ્રીઓ

વહીવટી અધિકારીશ્રીઓ


અ. નં. અધિકારીનું નામઅધિકારીનો હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેઈલ
શ્રી આર. જી. ગોહિલ (આઇ.એ.એસ.)જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૨૯૯૦૨૬૩૭ ૨૩૦૪૭૫૯૯૭૮૪૦૬ર૪૦ ddo-nav@gujarat.gov.in
સુ શ્રી પ્રિતી એસ. ઠકકર( ઈ.ચા. ) નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત-સામાન્‍ય) ૦૨૬૩૭ ૨૪૩૪૯૮-૭૮૭૪૭૮૬૬૭૦dyddo-pan-nav@gujarat.gov.in
dyddo-adm-nav@gujarat.gov.in
સુ શ્રી પ્રિતી એસ.ઠકકર નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ, મહેસુલ, મહેકમ)૦૨૬૩૭ ૨૪૪૩૯૯-૭૮૭૪૭ ૮૬૬૭૦ dyddo-vikas-nav@gujarat.gov.in
dyddo-rev-nav@gujarat.gov.in
શ્રી અતુલ સી. ધોરાજીયાહિસાબી અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭૨૫૮૪૨૭-૯૯૨૫૧ ૫૩૭૬૩ao-ddo-nav@gujarat.gov.in
શ્રી જી.એમ. પટેલ જીલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૯૨૬૮૮-૭૫૬૭૯ ૭૯૧૪૧dso-ddo-nav@gujarat.gov.in
શ્રી એમ.એન.ચૌધરીકાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (મા.મ.) વિભાગ૦૨૬૩૭ ૨૩૧૯૦૦-૯૯૨૫૮ ૯૭૦૩૧exernb-ddo-nav@gujarat.gov.in
શ્રી એ.જે. પટેલકાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (સિંચાઈ) વિભાગ૦૨૬૩૭ ૨૪૮૫૦૨-૯૮૨૫૮૭૨૫૦૬exeiri-ddo-nav@gujarat.gov.in
ડો.ડી.એચ.ભાવસાર મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૦૨૬૩૭ ૨૩૨૫૩૩-૯૦૯૯૦ ૮૬૦૦૧dho-ddo-nav@gujarat.gov.in
ડો.પી. એન. કન્‍નરઅધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૩૨૮૩૩-૯૭૨૭૭ ૦૪૦૦૫-
૧૦ડો. સુજીત બી. પરમાર આર.સી.એચ. ઓફિસરશ્રી૦૨૬૩૭ ૨૮૦૧૪૩-૯૭૨૭૭૦૪૦૦૪-
૧૧શ્રી એમ.જી. વ્‍યાસજિલ્‍લા પ્રાથ‍મિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૫૮૪૬૭- ૯૯૦૯૯ ૭૧૬૮૮dpeo-ddo-nav@gujarat.gov.in
૧૨શ્રી ડો.એ.આર.ગજેરા (ઈ.ચા.) જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૦૨૬૩૭ ૨૩૩૦૩૦૦૨૬૩૭ ૨૩૩૦૩૦૯૯૯૮૮૪૩૭૭૭ dao-ddo-nav@gujarat.gov.in
૧૩ડો. એમ.જી. પ્રજાપતિ નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૩૫૮૩૩-૯૮૭૯૯ ૮૩૦૫૦dydir-ah-nav@gujarat.gov.in
dpahnavsari@gmail.com
૧૪શ્રીમતી કુસુમબેન એન. પટેલપ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી (આઈ.સી.ડી.એસ.)૦૨૬૩૭ ૨૩૧૯૯૦-૯૯૭૯૪૯૯૦૮૦po-icds-ddo-nav@gujarat.gov.in
૧૫ડો.નયનાબેન આઈ. પટેલ(ઈ.ચા.) જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી--૯૪૨૭૧ ૪૯૧૮૬dao-ddo-nav@gujarat.gov.in
૧૬શ્રી મહેશભાઈ પી. ચૌધરી(ઈ.ચા.) નાયબ જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૫૮૪૬૭-૯૭૨૭૫૦૯૪૦૯ -
૧૭શ્રીમતી જયોતિબેન એન.૫ટેલહિસાબી અધિકારીશ્રી (શિક્ષણ શાખા)૦૨૬૩૭ ૨૫૮૪૬૭-૯૮૨૫૮ ૨૧૭૦૭ -
૧૮શ્રી કે.વી.ભરખડાસમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૩૩૯૯૫-૯૯૨૫૧ ૩૫૬૫૬swo-ddo-nav@gujarat.gov.in
૧૯શ્રી એસ.એસ. શાહ (ઈ.ચા.) મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી (સ.મ.)૦૨૬૩૭ ૨૩૩૯૯૫-૯૪૨૯૦ ૫૭૨૮૩adr-ddo-nav@gujarat.gov.in
૨૦ડો.એમ.આર.ડેલીવાલારોગચાળા નિયંત્રણ અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૩૫૪૬૮-૯૭૨૭૭ ૦૪૦૦૭-
૨૧ડો. પિનાકીન બી. પટેલ(ઈ.ચા.) જિલ્‍લા મેલેરિયા અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૩૫૪૬૮-૯૭૨૭૭ ૦૪૦૦૬dmo-ddo-nav@gujarat.gov.in
dmo.health.navsari@gmail.com
૨૨ડો.અખિલેશ પાંડેડી.કયુ.એ.એમ.ઓ.--૯૪૨૭૪ ૮૦૮૩૩-
૨૩શ્રીમતી રમીલાબેન જી.૫ટેલવહીવટી અધિકારીશ્રી (કુટુંબ કલ્યાણ અને RCH)૦૨૬૩૭ ૨૮૦૧૪૩-૯૭૧ર૦૦૫૩૬૭-
૨૪શ્રી પ્રકાશભાઈ બી. પટેલઆંતરિક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૫૮૪૨૭-૯૪૨૮૦૬૫૧૮૮-
૨૫શ્રી આર. જી. થેસિયાચીટનીશ કમ તા.વિ.અ.શ્રી જિલ્‍લા (જમીન દબાણ) ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૩૯૯-૭પ૭૪૦ પપ૯૮૪ -
૨૬શ્રી એસ.એસ.શાહવહીવટી અધિકારીશ્રી (આરોગ્ય) ૦૨૬૩૭૨૮૦૧૪૩-૯૪૨૯૦૫૭૨૮૩-