પંચાયત વિભાગ
પ્રકાશનો
મુખપૃષ્ઠપ્રકાશન

પ્રકાશન

અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર-૨૦૧૭-૧૮

અંદાજપત્ર-૨૦૧૬-૧૭

અંદાજપત્ર-૨૦૧૫-૨૦૧૬

અંદાજપત્ર-૨૦૧૨-૨૦૧૩

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ

વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૧૬

વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૧૪-૧૫

વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૧૨-૨૦૧૩

વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૧૧-૨૦૧૨

વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૧૦-૧૧

સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા

સામાજીક-આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૬

સામાજીક-આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૪-૧૫

સામાજીક-આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૨-૨૦૧૩

સામાજીક-આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૧-૨૦૧૨

સામાજીક - આથિૅક સમીક્ષા-૨૦૧૦-૧૧

આંકડાકીય રૂપરેખા

આંકડાકીય રૂપરેખા - ૨૦૧૭

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૬

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૪-૧૫

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૨-૨૦૧૩

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૧૦-૧૧

ડાંગરની ખેતીમાં વિજ્ઞાનીક અભિગમ

ડાંગરની ખેતીમાં વિજ્ઞાનીક અભિગમ

રોજગાર અને ઉત્પાદનલક્ષી વ્યવસાય પશુપાલન