પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે


શ્રી દિનેશભાઈ રણછોડભાઈ ૫ટેલ

નામઃ:શ્રી દિનેશભાઈ રણછોડભાઈ ૫ટેલ
હોદો:પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત
સ૨નામું:પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત નવસારી.
કચેરીનું સરનામું
જિલ્‍લા ૫ંચાયત ભવન, કોર્ટની ૫ાછળ, જુના થાણા નજીક, નવસારી.
ફોન નં:૦ર૬૩૭-ર૫૭૪૭૭
ફેકસ નં.:ર૬૩૭-ર૩૦૪૭૫
મોબાઇલ નં:૯૫૩૭૪ ૪ર૦૯૮, ૭૦૬૯૮ ૦ર૦૦ર
ઈ-મેઈલ :president-ddo-nav@gujarat.gov.in