પંચાયત વિભાગ
સંપર્ક
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક
સરનામું:
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જિલ્‍લા પંચાયત ભવન, કોર્ટની પાછળ, જુના થાણા, નવસારી.
ફોન નં. ૦૨૬૩૭ – ૨૪૪૨૯૯
ફેકસ નં. ૦૨૬૩૭ – ૨૩૦૪૭૫
ઈ-મેઈલ – ddo-nav@gujarat.gov.in