પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠજન્મની માહિતી

તાલુકા / નગરપાલિકાવાર ર૦૧૫ (જાન્યુઆરી - ૧૫ થી ડીસેમ્‍બર - ૧૫ સુધી જન્મ- મરણ અને મૃત જન્મની માહિતી)


ક્રમતાલુકા/નગરપાલિકાનું નામતાલુકા વાર યુનિટકુલ યુનિટતે પૈકી મળેલ પત્રકોની   વિગતબાકી યુનિટનોંધાયેલ
જન્મ
નોંધાયેલ
મરણ
મૃત
જનમ
માતા
મરણ
પુસ્ત્રીકુલપુસ્ત્રીકુલપુસ્ત્રીકુલપુસ્ત્રીકુલ
નવસારી૮૫૨૮૫૨૮૫૨૬૩૭૫૭૦૧૨૦૭૯૨૨૬૦૯૧૫૩૧
જલાલપોર૮૮૮૮૮૮૭૨૫૧૬૩૩૭૦૩૨૬૬૯૬૬૩૮૪૮૭૧૧૨૫
ગણદેવી૭૨૦૭૨૦૬૫૦૭૦૧૨૨૮૧૧૮૬૨૪૧૪૭૮૯૫૪૧૧૩૩૦
ચીખલી૬૩૬૬૩૬૫૯૮૧૫૧૦૧૩૮૩૨૮૯૩૯૭૨૬૧૧૧૫૮૩
ખેરગામ૪૨૦૪૨૦૩૩૬૮૪૧૧૪૧૨૦૨૩૪૩૭૨૨૯૧૬૬૩
વાંસદા૧૧૪૦૧૧૪૦૧૦૦૦૧૪૦૧૭૪૮૧૬૧૬૩૩૬૪૯૪૨૭૧૦૧૬૫૨
નવસારી ન.પાલિકા૧૨૧૨૧૨૨૮૩૭૨૬૨૮૫૪૬૫૧૨૦૦૮૧૩૨૦૧૩૩૮૨૧૫૯
બીલીમોરા ન.પાલિકા૧૨૧૨૧૨૭૬૦૭૦૨૧૪૬૨૨૪૭૧૮૪૪૩૧
ગણદેવી ન.પાલિકા૧૨૧૨૧૨૪૧૮૪૧૧૮૨૯૯૨૯૧૧૮૩
૧૦વિજલપોર ન.પાલિકા૧૨૧૨૧૨૨૨૩૧૭૦૩૯૩૧૪૯૧૧૭૨૬૬
કુલ૪૭૦૪૪૭૦૪૪૨૦૯૪૫૭૯૮૪૫૯૧૧૨૧૮૯૫૭૬૩૨૩૪૪૫૪૧૦૭૭૭૪૦૨૨૬૨૧૩૧૩