પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ

આંકડા શાખા

શાખાનું સરનામું

જિલ્‍લા પંચાયત ભવન, ચોથો માળ, જુના થાણા, નવસારી.

મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી

શ્રી જી.એમ.પટેલ (જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી)

ફોન નંબર

૦૨૬૩૭-૨૯૨૬૮૮

ફેક્ષ નંબર

૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫અ.નં.

વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેક્ષ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી જી.એમ.પટેલ જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭-૨૯૨૬૮૮ ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫ ૭૫૬૭૯ ૭૯૧૪૧ dso-ddo-nav@gujarat.gov.in