પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ તાલુકા / નગરપાલિકાવાર ર૦૧૭ (જાન્યુઆરી - ૧૭ થી ડીસેમ્‍બર - ૧૭ સુધી જન્મ- મરણ અને મૃત જન્મની માહિતી)

તાલુકા / નગરપાલિકાવાર ર૦૧૭ (જાન્યુઆરી - ૧૭ થી ડીસેમ્‍બર - ૧૭ સુધી જન્મ- મરણ અને મૃત જન્મની માહિતી)


જન્‍મ મરણ નોંધણી
તાલુકા / નગરપાલિકાવાર ર૦૧૭ (જાન્યુઆરી - ૧૭ થી ડીસેમ્‍બર - ૧૭ સુધી જન્મ- મરણ અને મૃત જન્મની માહિતી)
ક્રમતાલુકા/નગરપાલિકાનું નામતાલુકા વાર યુનિટકુલ યુનિટબાકી યુનિટનોંધાયેલ જન્મનોંધાયેલ મરણમૃત જન્‍મ માતા મરણ
પુસ્ત્રીકુલપુસ્ત્રીકુલપુસ્ત્રીકુલપુસ્ત્રીકુલ
નવસારી૮૫૨૮૫૨૫૩૫૪૫૭૯૯૨૭૩૩૫૯૩૧૩૨૬
જલાલપોર૮૮૮૮૮૮૩૦૪૪૨૫૭૨૯૪૪૪૪૩૯૮૮૩
ગણદેવી૭૨૦૭૨૦૧૨૩૮૧૧૬૨૨૪૦૦૭૨૭૬૫૭૧૩૮૪
ચીખલી૬૩૬૬૩૬૧૩૦૨૧૨૧૨૨૫૧૪૧૦૦૪૭૮૪૧૭૮૮
ખેરગામ૪૨૦૪૨૦૫૭૫૩૧૧૦૧૯૯૧૬૭૩૬૬
વાંસદા૧૧૪૦૧૧૪૦૧૬૭૪૧૫૩૨૩૨૦૬૧૦૪૦૯૪૦૧૯૮૦૨૦૨૮
નવસારી ન.પાલિકા૧૨૧૨૨૭૫૪૨૫૨૭૫૨૮૧૧૧૭૭૭૬૫૧૯૪૨૧૧૧૦૨૧
બીલીમોરા ન.પાલિકા૧૨૧૨૬૬૪૬૦૪૧૨૬૮૨૦૪૧૬૯૩૭૩
ગણદેવી ન.પાલિકા૧૨૧૨૩૭૮૩૩૨૭૧૦૮૯૬૧૧૫૦
૧૦વિજલપોર ન.પાલિકા૧૨૧૨૧૫૭૧૨૫૨૮૨૧૩૫૧૨૬૨૬૧
કુલ૪૭૦૪૪૭૦૪૯૦૬૩૮૪૨૯૧૭૪૯૨૫૭૫૨૪૭૦૧૧૦૪૫૩૩૭૨૯૬૬૧૭૧૭