પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો


નંબરતાલુકાનું નામપ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામડોકટરનું નામહોદ્દોમોબાઈલ નંબરકચેરીનો ફોન નંબર
નવસારી તાલુકા આરોગ્ય કચેરી - નવસારીડો. ધવલકુમાર એમ. મહેતાતાલુકા આરોગ્ય અધિકારી-નવસારી૯૭૨૭૭૦૪૦૨૧૨૬૩૭૨૩૨૨૭૧
પ્રા.આ.કેન્દ્ર : અડદાડો. નયનાબેન જે. પટેલમેડિકલ ઓફિસર૯૭૨૭૭૦૪૦૨૨૨૬૩૭૨૯૦૦૫૦
પ્રા.આ.કેન્દ્ર : ચોવીસી ડો. જગદીશપ્રસાદ પી. ગુપ્તા મેડિકલ ઓફિસર૯૦૯૯૦૮૬૦૩૭૨૬૩૭૨૭૭૩૫૩
પ્રા.આ.કેન્દ્ર : ગુ,સુપા ડો.વિજ્યાલક્ષ્મી લારોરકર મેડિકલ ઓફિસર૯૭૨૭૭૦૪૦૨૩૨૬૩૭૨૨૬૨૦૮
પ્રા.આ.કેન્દ્ર : મુનસાડ ડો.ધવલ રાઠોડ મેડિકલ ઓફિસર૯૭૨૭૭૦૪૦૨૫૨૬૩૭૨૬૭૨૮૩
પ્રા.આ.કેન્દ્ર : નાગઘરા ડો. જીગ્નેશ જે. હળપતિ મેડિકલ ઓફિસર૯૭૨૭૭૦૪૦૨૪૨૬૩૭૨૨૪૮૧૬
અર્બન હેલ્થ સેન્ટર નવસારી - ૧ડો.શ્રુતિ મેવાડા અર્બન હેલ્થ ઓફિસર૯૭૨૬૦૭૦૭૫૧૨૬૩૭૨૩૩૫૧૧
અર્બન હેલ્થ સેન્ટર નવસારી - 2ડો.શીતલ રૂપારેલીયા અર્બન હેલ્થ ઓફિસર૯૫૮૬૯૯૦૩૮૦૨૬૩૭૨૮૦૪૦૨
અર્બન હેલ્થ સેન્ટર નવસારી - ૩ડો. વૈશાલી નારકર અર્બન હેલ્થ ઓફિસર૯૦૯૯૦૮૬૦૩૪૨૬૩૭૨૩૩૫૧૧
જલાલપોર તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ જલાલપોરડો. એન. બી. પટેલતાલુકા હેલ્થ ઓફિસર૯૭૨૭૭૦૪૦૨૭૦૨૬૩૭-૨૮૬૦૬૪
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર આટડો. અસ્તિકા પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૯૦૯૦૨૬૨૭૦ -
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર અબ્રામાડો. ભાવેશ પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૨૮૦૨૬૩૭-૨૨૯૬૫૧
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર દાંડીડો. ચિરાગ પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૦૯૯૦૮૬૦૩૮૦૨૬૩૭-૨૨૩૦૫૧
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર દિપલાડો. એસ. કે. ગૌતમમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૨૯૦૨૬૩૭-૨૭૮૩૨૫
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર ક્રુષ્ણપુરડો. રાહુલ પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૩૧૦૨૬૩૭-૨૨૧૧૩૬
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર મટવાડખાલી જગ્યામેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૩૨૦૨૬૩૭-૨૨૩૨૨૧
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર સાગરાડો. પંકજ સક્સેનામેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૩૦૦૨૬૩૭-૨૭૩૭૭૭
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર વેસ્માડો. દિવ્યેશ પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૩૩૦૨૬૩૭-૨૬૨૦૬૧
ગણદેવી તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ ગણદેવી ડો.એમ.એલ.મજીગાવકર તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર૯૭૨૭૭૦૪૦૩૪૦૨૬૩૪-૨૬૨૫૦૦
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર કછોલી ડો. જે.ડી. ગોહિલ મેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૩૫૦૨૬૩૪-૨૭૨૨૪૫
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર બીગરી ડો.દર્શનાબેન હળપતી મેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૪૦૦૨૬૩૪ ૨૫૭૨૫૭
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર ધનોરી ડો.કે.એમ.ભાવસાર મેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૩૮૦૨૬૩૪ ૨૬૨૫૧૩
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર ગડત ડો.પી.એમ.પરમાર મેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૩૭૦૨૬૩૪ ૨૬૬૬૧૮
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર કેસલી ડો.અંજના સી. પટેલ મેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૩૯ -
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેંદ્ર મેંધર ડો. એસ.કે.પટેલ મેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૩૬૦૨૬૩૪ ૨૫૮૫૩૬
ચીખલી તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ ચિખલીડો. યુ.એમ. પુછવાલતાલુકા હેલ્થ ઓફિસર૯૭૨૭૭૦૪૦૪૨૦૨૬૩૪ ૨૩૪૩૫૫
આલીપોરડો. દિવ્યેશ એ.પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૪૩૦૨૬૩૪ ૨૩૨૩૭૫
ફડવેલડો. પિનાકીન પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૪૮૦૨૬૩૪ ૨૪૨૧૧૪
ધેજડો. અલ્પેશ જી. પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૫૪૦૨૬૩૪ ૨૩૯૦૭૭
હોન્ડડો. નર્મદાબેન પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૫૫
કાંગવઇડો. રાહુલ એમ. પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૪૬૦૨૬૩૪ ૨૪૦૩૮૨
કુકેરીડો. નિરજ પરમારમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૪૫
રાનકુવાડો. ભાવિની પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૬૮૭૬૮૯૦૬૭૦૨૬૩૪ ૨૪૪૧૫૫
આર. કલ્લા ડો. કૈલાશબેન કે. પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૪૪૦૨૬૩૪ ૨૪૭૭૨૭
સાદકપોરડો. કેતન પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૪૭
ટાંકલડો. એ.બી. સોનવાણેમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૫૬૦૨૬૩૪ ૨૪૮૮૨૯
વેલણપુરડો. ધર્મેશ લાડમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૪૯
ખેરગામ તા.હે. ઓ.ડો.ભરતભાઇ જે.૫ટેલતાલુકા હેલ્થ ઓફિસર૯૮૭૯૪૮૭૯૪૬૦૨૬૩૪૨૨૦૪૦૦
આછવણીડો.પ્રમોદ બી.૫ટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૫૧૦૨૬૩૪૨૨૦૬૬૭
બહેજડો.અજય આર..૫ટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૫૨૦૨૬૩૪૨૨૦૬૫૭
ડો.રક્ષાબેન કે..૫ટેલઆયુષ ડોકટર ૦૨૬૩૪૨૨૦૬૫૭
તોરણવેરાડો.રૂ૫લ ડી.૫ટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૫૦૦૨૬૩૪૨૩૮૦૯૫
ડો.દીપાલી એમ.ગવળીમેડિકલ ઓફીસર૯૯૨૪૦૨૫૨૨૩૦૨૬૩૪૨૩૮૦૯૫
ડો.હેતલ એન. દેશમુખઆયુષ ડોકટર ૯૬૩૮૯૨૭૫૧૩૦૨૬૩૪૨૩૮૦૯૫
વાંસદા તાલુકા હેલ્થ ઓફિસરડો પ્રવિણભાઇ ડી. પટેલતાલુકા હેલ્થ ઓફિસર૯૭૨૭૭૦૪૦૫૭૨૬૩૦૨૨૩૭૭૫
વાંસદા અંકલાછડો. ચંન્દ્રકાંતભાઇ સી.પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૫૮૨૬૩૦૨૯૨૦૦૧
વાંસદા અંકલાછડો. શર્મીલાબેન ટી દેસાઇમેડિકલ ઓફીસર૨૬૩૦
વાંસદા ધોડમાળડો. અલ્પેશભાઇ સી. પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૫૯૨૬૩૦૨૪૫૦૧૩
વાંસદા ધોડમાળડો. જીગ્નેશભાઇ એચ. ગાંવિતમેડિકલ ઓફીસર૨૬૩૦
વાંસદા ધોડમાળડો. દિપીકાબેન બી. થોરાટમેડિકલ ઓફીસર૨૬૩૦
વાંસદા કંડોલપડા ડો.અનિલભાઇ સી. પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૬૦૨૬૩૦૨૪૮૦૩૩
વાંસદા કંડોલપડા ડો. જ્યોતસનાબેન યુ. પટેલમેડિકલ ઓફીસર૨૬૩૦
વાંસદા મહુવાસડો. હરીશભાઇ સી. પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૬૧૨૬૩૦૨૩૦૦૩૧
૧૦વાંસદા માનકુનીયાડો. જહાન્વીબેન પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૬૨૨૬૩૦૨૯૨૪૬૭
૧૧વાંસદા માનકુનીયાડો. પ્રગ્નેશભાઇ પી. દેસાઇમેડિકલ ઓફીસર૨૬૩૦
૧૨વાંસદા માનકુનીયાડો.અલકાબેન ડી.ગાંવીતમેડિકલ ઓફીસર૨૬૩૦
૧૩વાંસદા સરાડો.મયુરીબેન કે. પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૬૩૨૬૩૦૨૩૦૧૨૮
૧૪વાંસદા સરાડો. રાજેશભાઇ બી. પટેલમેડિકલ ઓફીસર૨૬૩૦
૧૫વાંસદા ઉનાઇડો. સ્નેહલબેન સી. પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૬૪૨૬૩૦૨૩૬૨૧૩
૧૬વાંસદા ઉનાઇડો. કિંજલબેન પટેલમેડિકલ ઓફીસર૨૬૩૦
૧૭cવાંસદા વાંદરવેલાડો. અલ્પશભાઇ એ. પટેલમેડિકલ ઓફીસર૯૭૨૭૭૦૪૦૬૫૨૬૩૦૨૨૬૫૭૧

પાછળ જુઓ
આગળ જુઓ