પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો


નંબર તાલુકાનું નામ પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ ડોકટરનું નામ કોડ નંબર ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર
નવસારી તાલુકા હેલ્‍થ ઓફિસ ડો. ધવલકુમાર એમ. મહેતા ૦૨૬૩૭ ૨૩૨૨૭૧ ૯૭૨૭૭૦૪૦૨૧
નવસારી અડદા ર્ડો. પટેલ નયનાબેન જયંતિભાઈ ૦૨૬૩૭ ૨૯૦૦૫૦ ૯૭૨૭૭૦૪૦૨૨
નવસારી અડદા ડો. ગુપ્તા વિધી રાજુ ૦૨૬૩૭ ૨૯૦૦૫૦ ૯૮૯૮૯૫૦૦૯૪
નવસારી ગુરુકુલસુપા ર્ડો. પટેલ અલ્પેશ ચીમનભાઈ ૦૨૬૩૭ ૨૨૬૨૦૮ ૯૭૨૭૭૦૪૦૨૩
નવસારી નાગધરા ર્ડો. લાડ ધર્મેશકુમાર મગનભાઈ ૦૨૬૩૭ ૨૨૪૮૧૬ ૯૭૨૭૭૦૪૦૨૪
નવસારી નાગધરા ડો. રાણા હાર્દિક યોગેશકુમાર ૦૨૬૩૭ ૨૨૪૮૧૬ ૯૪૦૮૪૧૫૭૯૩
નવસારી મુનસાડ ર્ડો. હળપતી જીજ્ઞેશ જયેન્દ્રભાઈ ૯૭૨૭૭૦૪૦૨૫
નવસારી મોટી ચોવીસી ર્ડો. ગુપ્તા જગદીશપ્રશાદ રામશિંગ ૦૨૬૩૭ ૨૩૭૩૫૩ ૯૦૯૯૦૮૬૦૩૭
નવસારી મોટી ચોવીસી ડો. રાઠોડ એકતા પ્રવિણચંદ્ર ૦૨૬૩૭ ૨૩૭૩૫૩ ૯૦૩૩૯૯૬૫૨૨
૧૦ જલાલપોર તાલુકા હેલ્‍થ ઓફિસ ડો. એન.બી. પટેલ ૦૨૬૩૭ ૨૮૬૦૬૪ ૯૭૨૭૭૦૪૦૨૭
૧૧ જલાલપોર અબ્રામા ર્ડો. પટેલ ભાવેશ શંકરભાઈ ૦૨૬૩૭ ૨૨૯૬૫૧ ૯૭૨૭૭૦૪૦૨૮
૧૨ જલાલપોર કુષ્ણપુર ર્ડો. પટેલ ઉત્પલકુમાર ઈશ્વરભાઈ ૦૨૬૩૭ ૨૨૧૧૩૬ ૯૭૨૭૭૦૪૦૩૧
૧૩ જલાલપોર દાંડી ર્ડો. પટેલ ચિરાગ દિપકભાઈ ૦૨૬૩૭ ૨૨૩૦૫૧ ૯૦૯૯૦૮૬૦૩૮
૧૪ જલાલપોર દિ૫લા ર્ડો. ગૌતમ સુશીલકુમાર બંસીપ્રસાદ ૯૭૨૭૭૦૪૦૨૯
૧૫ જલાલપોર મટવાડ ડો. પટેલ રાહુલ મુકેશભાઈ ૦૨૬૩૭ ૨૨૩૨૨૧ ૯૭૨૭૭૦૪૦૩૨
૧૬ જલાલપોર વેસ્મા ર્ડો. પટેલ ચિરાગકુમાર કાન્તીલાલ ૦૨૬૩૭ ૨૬૨૦૬૧ ૯૭૨૭૭૦૪૦૩૩
૧૭ જલાલપોર સાગરા ર્ડો. સકસેના પંકજ મગનકીશોર ૦૨૬૩૭ ૨૨૩૭૭૭ ૯૭૨૭૭૦૪૦૩૦
૧૮ જલાલપોર આટ ર્ડો. પટેલ અસ્તિકા મહેશભાઈ ૯૯૦૯૦૨૬૨૭૦
૧૯ ગણદેવી તાલુકા હેલ્‍થ ઓફિસ ડો. એમ.એલ. મજીગાંવકર ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૫૦૦ ૯૭૨૭૭૦૪૦૩૪
૨૦ ગણદેવી કછોલી ર્ડો. મેવાડા શ્રુતિ શાંતિલાલ ૦૨૬૩૪ ૯૭૨૭૭૦૪૦૩૫
૨૧ ગણદેવી કેસલી ર્ડો. પટેલ અંજનાબેન છોટુભાઈ ૦૨૬૩૪ ૯૭૨૭૭૦૪૦૩૯
૨૨ ગણદેવી ગડત ર્ડો. પરમાર પ્રજ્ઞેશસિંહ મોહનસિંહ ૦૨૬૩૪ ૨૬૬૬૧૮ ૯૭૨૭૭૦૪૦૩૭
૨૩ ગણદેવી ગડત ડો. પટેલ એકતાકુમારી શૈલેષભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૬૬૬૧૮ ૯૫૩૭૪૨૧૯૯૦
૨૪ ગણદેવી ધનોરી ડો. પટેલ પ્રિયંકા છનાભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૫૧૩ ૯૭૨૭૭૦૪૦૩૮
૨૫ ગણદેવી ધનોરી ડો. પટેલ અંકિતાકુમારી વયચંદ ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૫૧૩ ૯૯૨૫૭૩૨૪૯૩
૨૬ ગણદેવી બીગરી ડો. પટેલ વૈભવ ભગુભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૫૭૨૫૭ ૯૭૨૭૭૦૪૦૪૦
૨૭ ગણદેવી બીગરી ડો. પટેલ શ્રેયાલી રઘુભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૫૭૨૫૭ ૯૯૨૫૧૦૪૮૩૪
૨૮ ગણદેવી મેઘર ર્ડો. પટેલ રાહુલકુમાર જેયંતિલાલ ૦૨૬૩૪ ૨૫૮૫૩૬ ૯૭૨૭૭૦૪૦૩૬
૨૯ ચીખલી તાલુકા હેલ્‍થ ઓફિસ ડો. યુ.એમ. પુંછવાલે ૦૨૬૩૪ ૨૩૪૩૫૫ ૯૭૨૭૭૦૪૦૪૨
૩૦ ચીખલી ઘેજ ર્ડો. પટેલ અલ્પેશ ઘેલાભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૩૯૦૭૭ ૯૭૨૭૭૦૪૦૫૪
૩૧ ચીખલી ઘેજ ડો. પટેલ સ્નેહા વસંતભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૩૯૦૭૭ ૭૬૦૦૬૦૩૪૯૧
૩૨ ચીખલી વેલણપુર ડો. પટેલ કૃતિકા કલ્યાણજીભાઈ ૯૭૨૭૭૦૪૦૪૯
૩૩ ચીખલી વેલણપુર ડો. પાડવી સ્વાતિબેન બાબુભાઈ ૯૧૦૬૪૧૦૩૩૮
૩૪ ચીખલી આલીપોર ર્ડો. પટેલ મિત્તલકુમાર એસ. ૦૨૬૩૪ ૨૩૨૩૭૫ ૯૭૨૭૭૦૪૦૪૩
૩૫ ચીખલી આલીપોર ડો. પટેલ કિંજલ કીશોરભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૩૨૩૭૫ ૭૦૪૬૫૨૮૭૬૭
૩૬ ચીખલી કાંગવાઈ ડો. પટેલ સ્નેહલકુમાર છયલાભાઈ ૯૭૨૭૭૦૪૦૪૬
૩૭ ચીખલી કાંગવાઈ ડો. શર્મા રાધાકુમારી મહેશભાઈ ૯૫૩૭૨૫૫૯૯૮
૩૮ ચીખલી ટાંકલ ડો. સોનવણે અરૂણ.બાબુરાવ ૦૨૬૩૪ ૨૪૮૮૨૯ ૯૭૨૭૭૦૪૦૫૬
૩૯ ચીખલી ટાંકલ ડો. પટેલ બ્રિન્દાલી મગનભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૪૮૮૨૯ ૯૮૨૫૬૭૩૩૯૨
૪૦ ચીખલી ફડવેલ ડો. પટેલ પીનાકીન બાલુભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૪૨૧૧૪ ૯૭૨૭૭૦૪૦૦૬
૪૧ ચીખલી ફડવેલ ડો. રાઠોડ પ્રિયા દશરથભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૪૨૧૧૪ ૯૭૨૭૭૦૪૦૪૮
૪૨ ચીખલી રા.કલ્લા ર્ડો. પટેલ કૈલાશબેન ખંદુભાઈ ૯૭૨૭૭૦૪૦૪૪
૪૩ ચીખલી રા.કલ્લા ડો. ધવલ બાબુલ પટેલ ૭૯૯૦૯૭૮૦૮૮
૪૪ ચીખલી રાનકુવા ર્ડો. પટેલ ભાવીની રમેશચંદ્ર ૦૨૬૩૪ ૨૪૪૧૫૫ ૯૬૮૭૬૮૯૦૬૭
૪૫ ચીખલી રાનકુવા ડો. પટેલ જૈનિષા ધીરજભાઈ ૭૫૬૭૮૮૧૭૧૫
૪૬ ચીખલી સાદકપોર ર્ડો. પટેલ કેતન નાથુભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૩૧૪૪૦ ૯૭૨૭૭૦૪૦૪૭
૪૭ ચીખલી સાદકપોર ર્ડો. પટેલ પુરવ બાલુભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૩૧૪૪૦ ૯૪૦૮૦૨૫૨૯૭
૪૮ ચીખલી કુકેરી ર્ડો. પરમાર નિરજ રાજેશભાઈ ૯૭૨૭૭૦૪૦૪૫
૪૯ ચીખલી હોન્ડ ર્ડો. પટેલ નર્મદાબેન નલીનભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૩૫૭૫૫ ૯૭૨૭૭૦૪૦૫૫
૫૦ ચીખલી હોન્ડ ર્ડો. પટેલ મયંક શુક્કરભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૩૫૭૫૫ ૯૦૩૩૪૮૫૧૦૪
૫૧ ચીખલી માંડવખડક ર્ડો. પટેલ ચંદ્રકાન્ત છોટુભાઈ ૭૫૭૩૦૦૯૫૮૬
૫૨ ખેરગામ તાલુકા હેલ્‍થ ઓફિસ ડો. ભરતભાઈ જે. પટેલ ૦૨૬૩૪ ૨૨૦૪૦૦ ૯૮૭૯૪૮૭૯૪૬
૫૩ ખેરગામ આછવણી ર્ડો.પટેલ પ્રમોદકુમાર બાલુભાઈ ૯૭૨૭૭૦૪૦૫૧
૫૪ ખેરગામ આછવણી ડો. પટેલ રીતેશકુમાર રવિન્દ્રભાઈ ૯૪૦૮૮૨૨૦૦૧
૫૫ ખેરગામ તોરણવેરા ર્ડો.પટેલ રૂપલકુમારી દિનેશભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૩૮૦૯૫ ૯૭૨૭૭૦૪૦૫૦
૫૬ ખેરગામ તોરણવેરા ડો. પટેલ અરુણાબેન ઢેડાભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૩૮૦૯૫ ૮૯૮૦૮૯૬૭૯૪
૫૭ ખેરગામ બહેજ ર્ડો.દેશમુખ અજયકુમાર રમેશભાઈ ૦૨૬૩૪ ૨૨૦૬૫૭ ૯૭૨૭૭૦૪૦૫૨
૫૮ વાંસદા તાલુકા હેલ્‍થ ઓફિસ ડો. પ્રવિણભાઈ ડી. પટેલ ૦૨૬૩૦ ૨૨૩૭૭૫ ૯૭૨૭૭૦૪૦૫૭
૫૯ વાંસદા અંકલાછ ર્ડો. દેસાઈ શર્મિલા ઠાકોરભાઈ ૯૭૨૭૭૦૪૦૫૮
૬૦ વાંસદા અંકલાછ ડો. પટેલ બિનલ રમેશભાઈ ૭૦૪૬૩૪૬૮૬૬
૬૧ વાંસદા ઉનાઈ ર્ડો. પટેલ દિવ્યેસકુમાર દીનેશભાઈ ૯૭૨૭૭૦૪૦૬૪
૬૨ વાંસદા ઉનાઈ ડો. પટેલ રાહુલ બી. ૮૩૪૭૭૪૬૨૪૨
૬૩ વાંસદા કંડોલપાડા ર્ડો. પટેલ જ્યોત્સનાકુમારી મણીલાલ ૯૫૩૭૮૯૦૩૧૧
૬૪ વાંસદા કંડોલપાડા ર્ડો. પટેલ અનિલકુમાર ચંદુભાઈ ૯૭૨૭૭૦૪૦૬૦
૬૫ વાંસદા ઘોડમાળ ર્ડો. ગાંવિત જીગ્નેશ હિરાલાલ ૦૨૬૩૦ ૨૪૬૦૧૩ ૯૭૨૭૭૦૪૦૫૯
૬૬ વાંસદા ઘોડમાળ ડો. પટેલ તૃપ્તી મણીલાલ ૦૨૬૩૦ ૨૪૬૦૧૩ ૯૯૭૯૬૧૮૯૦૧
૬૭ વાંસદા મહુવાસ ર્ડો. પટેલ પ્રશાંત ગમનભાઈ ૯૭૨૭૭૦૪૦૬૧
૬૮ વાંસદા મહુવાસ ડો. ચૌધરી રીંકેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ ૯૯૭૯૩૧૯૧૯૯
૬૯ વાંસદા માનકુનીયા ર્ડો. પટેલ જ્હાન્વી ભાઈસિંગભાઈ ૯૭૨૭૭૦૪૦૬૨
૭૦ વાંસદા માનકુનીયા ડો. પટેલ કરિશ્માકુમારી ઠાકોરભાઈ ૯૭૨૭૯૩૧૯૩૩
૭૧ વાંસદા વાંદરવેલા ર્ડો. પટેલ કલ્પેશકુમાર અમ્રતલાલ ૯૭૨૭૭૦૪૦૬૫
૭૨ વાંસદા વાંદરવેલા ડો. પટેલ જીગર જશવંતભાઈ ૯૮૭૯૭૯૬૪૧૭
૭૩ વાંસદા ભીનાર ર્ડો. પટેલ કિંજલ નટુભાઈ ૯૦૯૯૦૮૬૦૨૮
૭૪ વાંસદા ખાટાઆંબા ર્ડો. દેસાઈ પ્રગ્નેશકુમાર પરસોત્મભાઈ ૯૦૯૯૦૮૬૦૩૨
૭૫ વાંસદા ખાંભલા ર્ડો. પટેલ હરેસકુમાર ચીમનભાઈ ૯૦૯૯૦૮૬૦૨૭
૭૬ વાંસદા સરા ડો. પટેલ મયુરીબેન કાંતિલાલ ૯૭૨૭૭૦૪૦૬૩
૭૭ વાંસદા સરા ડો. પટેલ હેતવી ભાઈસીંગભાઈ ૮૯૮૦૫૮૬૨૯૯