પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખા રસીકરણ

રસીકરણ (૨૦૧૭ – ૨૦૧૮)


માન.સરકારશ્રી તરફથી સોંપવામાં આવેલ કાર્યભારની સામે અનુક્રમે ક્રમવિગતકાર્યભારસિધ્ધિટકાવારી
સગર્ભા માતા૨૦૯૦૦૨૦૮૦૪૯૯.૫૪
ટી.ટી.મધર૨૦૮૦૪૧૯૪૬૩૯૩.૫૫
બી.સી.જી૧૯૦૦૦૧૮૪૬૧૯૭.૧૬
પેન્‍ટાવેલેન્‍ટ ૧૮૫૦૦૧૮૦૪૨૯૭.૫૨
પોલીયો૧૮૫૦૦૧૮૦૩૮૯૭.૫૦
ઓરી૧૮૫૦૦૧૮૬૦૨૧૦૦.૫૫
ડી.પી.ટી બુસ્ટર-૧ (૧૬-૨૪ માસ)૧૮૫૦૦૧૮૭૩૪૧૦૧.૨૬
પોલીયો બુસ્ટર૧૮૫૦૦૧૮૭૦૨૧૦૧.૦૯
ડી.પી.ટી બુસ્ટર-૨ (૫ માસ)૧૮૨૦૦૧૩૭૩૧૭૫.૪૫
૧૦ટી.ટી.-૧૦ વર્ષ૧૮૦૫૦૧૫૬૬૭૮૬.૮૦
૧૧ટી.ટી.-૧૬ વર્ષ૧૭૯૦૦૨૦૪૪૬૧૧૪.૨૨
૧૨વિટામીન એ પ્રથમ ડોઝ૧૮૫૦૦૧૮૨૧૭૯૭.૪૭