પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખા રસીકરણ

રસીકરણ (૨૦૧૫ – ૨૦૧૬)


માન.સરકારશ્રી તરફથી સોંપવામાં આવેલ કાર્યભારની સામે અનુક્રમે ક્રમવિગતકાર્યભારસિધ્ધિટકાવારી
સગર્ભા માતા૨૩૦૦૦૨૧૮૨૫૯૪.૮૯
ટી.ટી.મધર૨૧૮૨૫૨૦૨૮૧૯૨.૯૩
બી.સી.જી૨૦૯૦૦૨૨૨૦૯૧૦૬.૨૬
પેનટાવેલેન્‍ટ૨૦૧૦૦૧૯૨૩૭૯૫.૭૧
પોલીયો૨૦૧૦૦૧૯૨૩૭૯૫.૭૧
6ઓરી૨૦૧૦૦૧૮૯૦૭૯૪.૦૬
ડી.પી.ટી બુસ્ટર-૧ (૧૬-૨૪ માસ)૨૦૧૦૦૧૭૦૫૯૮૪.૮૭
પોલીયો બુસ્ટર૨૦૧૦૦૧૭૦૫૯૮૪.૮૭
ડી.પી.ટી બુસ્ટર-૨ (૫ માસ)૨૦૧૦૦૧૩૭૩૧૬૮.૩૧
૧૦ટી.ટી.-૧૦ વર્ષ૧૯૧૦૦૧૬૯૯૪૮૮.૯૭
૧૧ટી.ટી.-૧૬ વર્ષ૧૮૨૦૦૧૯૪૯૯૧૦૭.૧૪
૧૨વિટામીન એ પ્રથમ ડોઝ૨૦૧૦૦૧૮૯૦૭૯૪.૦૬