પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખા શાળા આરોગ્ય

શાળા આરોગ્ય


સને ૨૦૧૭-૧૮ નવસારી જિલ્લો
ક્રમવિગતકુલ બાળકોસિધ્ધિટકાવારી
પ્રાથમિક શાળાની સંખ્યા - (૮૭૨) ૧૪૫૭૦૮--
માધ્યમિક શાળાની સંખ્યા - (૧૮૮) ૬૪૬૮૨--
આંગણવાડી ની સંખ્યા - (૧૪૪૩) ૭૭૪૭૬--
તપાસેલા બાળકો
પ્રાથમિક શાળાના બાળકો૧૪૫૪૧૩-૧૦૦ ટકા
માધ્યમિક શાળાના બાળકો૬૪૪૫૨-૧૦૦ ટકા
આંગણવાડીના બાળકો૭૬૯૭૮-૯૯ ટકા
સંદર્ભ સેવાના બાળકો૨૪૪૪-૧૦૦ ટકા
સુપર સ્પેશ્યાલીસ્ટ સારવાર જેવા હદય રોગ, કીડની રોગ, કેન્સર રોગ૨૫૯--
ચશ્મા આપેલ બાળકો૯૨૬--