પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખા શાળા આરોગ્ય

શાળા આરોગ્ય


સને ૨૦૧૫-૧૬ નવસારી જિલ્લો
ક્રમવિગતકુલ બાળકોસિધ્ધિટકાવારી
પ્રાથમિક શાળાની સંખ્યા (૮૫૭)૧૫૫૩૧૩૧૫૩૯૬૫૯૯.૧૩
માધ્યમિક શાળાની સંખ્યા (૧૬૬)૭૨૭૪૭૭૨૦૬૩૯૯.૦૬
આંગણવાડી ની સંખ્યા (૧૩૭૭)૭૪૯૪૮૭૪૫૭૧૯૯.૫
તપાસેલા બાળકો
 પ્રાથમિક શાળાના બાળકો૧૫૫૩૧૩૧૫૩૯૬૫૯૯.૧૩
 માધ્યમિક શાળાના બાળકો૭૨૭૪૭૭૨૦૬૩૯૯.૦૬
 આંગણવાડીના બાળકો૭૪૯૪૮૭૪૫૭૧૯૯.૫
સંદર્ભ સેવાના બાળકો૧૫૫૯૧૫૫૯૧૦૦
સુપર સ્પેશ્યાલીસ્ટ સારવાર જેવા હદય રોગ, કીડની રોગ, કેન્સર રોગ૧૧૫૧૧૫૧૦૦
ચશ્મા આપેલ બાળકો૫૨૪૫૨૪૧૦૦