પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખા શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, ત્રીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી ડો.ડી.એચ.ભાવસાર (મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી)
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૮૦૧૪૩,
ફેકસ નંબર૦૨૬૩૭ - ૨૮૦૧૪૩,


શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં.વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેઈલ
ડો.ડી.એચ.ભાવસાર મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩૦૨૬૩૭-૨૩૨૫૩૩૯૦૯૯૦ ૮૬૦૦૧dho-ddo-nav@gujarat.gov.in
cdho.health.navsari@gmail.com
ડો. પી. એન. કન્‍નરઅધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૪૦૨૬૩૭-૨૩૨૫૩૩૯૭૨૭૭૦૪૦૦૫adho.health.navsari@gmail.com
ડો. સુજીત બી. પરમારજિલ્‍લા આર.સી.એચ. અધિકારીશ્રી૦૨૬૩૭-૨૩૦૯૫૪૦૨૬૩૭-૨૩૨૫૩૩૯૭૨૭૭૦૪૦૦૪drsurendrajain@yahoo.co.in
rcho.health.navsari@gmail.com
ડો. એમ. આર. ડેલીવાલાજિલ્‍લા રોગચાળા નિયંતણ અધિકારીશ્રી૦૨૬૩૭-૨૩૨૫૩૩૦૨૬૩૭-૨૩૨૫૩૩૯૭૨૭૭૦૪૦૦૭idsp_dsu_nav@yahoo.com
ડો. પિનાકીન બી. પટેલ (ઈ.ચા.)જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી ૦૨૬૩૭-૨૩૫૪૬૮૦૨૬૩૭-૨૩૨૫૩૩૯૭૨૭૭૦૪૦૦૬dmo-ddo-nav@gujarat.gov.in
dmo_navsari@rocketmail.com
ડો. અખિલેશ પાંડે જિલ્લા કવોલીટી મેડીકલ ઓફિસરશ્રી ૦૨૬૩૭ ૨૩૧૯૦૦-૯૦૯૯૦૮૬૦૦૩qamonavsari@yahoo.com
શ્રીમતી આર. જી. પટેલવહીવટી અધિકારીશ્રી (કુટુંબ કલ્યાણ અને RCH)૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩૦૨૬૩૭-૨૩૨૫૩૩૯૭૧૨૦૦૫૩૬૭
શ્રી એસ.એસ.શાહ વહીવટી અધિકારીશ્રી (આરોગ્ય)૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩૦૨૬૩૭ ૨૩૨૫૩૩૯૪૨૯૦૫૭૨૮૩-