પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખા આયુર્વેદ દવાખાના

આયુર્વેદ દવાખાના


આયુર્વેદ દવાખાનાહોમીયોપેથી દવાખાના
જિલ્લા પંચાયતસરકારીસરકારી
ક્રમતાલુકોદવાખાનુંક્રમતાલુકોદવાખાનુંક્રમતાલુકોદવાખાનું
નવસારીપેરાનવસારીસીવીલ ઓપીડીનવસારીખડસુપા
નવસારીધારાગીરી ચીખલીબોડવાંકજલાલપોરદાંડી
ચીખલીસુરખાઈચીખલીમાંડવખડકજલાલપોરઅબ્રામા
ચીખલીકાકડવેલ ચીખલીચીખલીચીખલીરૂમલા
ચીખલીઢોલુમ્બરવાંસદાવાંગણગણદેવીગણદેવી
ખેરગામપાટીવાંસદાઉપસળવાંસદાવાંસદા
વાંસદાપ્રતાપનગરવાંસદાવાંસદા   
વાંસદાચાપલધરાજલાલપોરમરોલી   
વાંસદાભીનારગણદેવીધકવાડા   
૧૦ગણદેવીવલોટી      
૧૧જલાલપોરતવડી