પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ આયુર્વેદ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, ત્રીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો. મંજુલાબેન ( જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી)
ફોન નં-
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૦૪૭૫

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
ડો. મંજુલાબેનજિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી-

૦૨૬૩૭ ૨૩૦૪૭૫

૯૯૦૯૯ ૭૬૦૮૮dao-ddo-nav@gujarat.gov.in