પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ બાંઘકામ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પંચાયત (મા મ) વિભાગ,જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, બીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.એન.ચૌધરી(કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી)
ફોન નં૦૨૬૩૭-૨૩૧૯૦૦
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૪૩૧૭૧
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી એમ.એન.ચૌધરીકાર્યપાલક ઈજનેર૦૨૬૩૭- ૨૩૧૫૮૨૦૨૬૩૭- ૨૪૩૧૭૧૯૯ર૫૮ ૯૭૦૩૧nav_eepd@yahoo.in
exernb-ddo-nav@gujarat.gov.in