પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખા સિધ્ધી

સિધ્ધી

સને ર૦૧પ-ર૦૧૬
અ.નં. દવાખાનાની વિગતલાભ લીધેલ દર્દીઓની સંખ્‍યા નાણાંકીય ખર્ચ
આયુર્વેદ દવાખાના૪૨૫૪૨૮૩,૨૫,૧૨૧/-
હોમીયોપેથી દવાખાના ૭૫૯૬
કુલઃ-૫૦૧૩૮