પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાઓડીટ

ઓડીટ

જિલ્‍લા પંચાયતે વિકાસના કામો તથા યોજનાઓ હેઠળ તેમજ પગાર ભથ્‍થાનાં થયેલ ખર્ચના હિસાબોની ચકાસણી ઓડીટ તંત્ર દ્રારા કરવામાં આવે છે.
૨૦૧૫ – ૨૦૧૬ નાં અંતે ઓડીટ તંત્ર ચકાસણી તથા પેરાની વિગત ઉડતી નજરે
ઓડિટ તંત્રઓડિટ થયાનું વર્ષબાકી ફકરાની સંખ્યા
તાલુકા પંચાયતજિલ્લા પંચાયતગ્રામ પંચાયત
એ.જી.૨૦૦૬-૦૭૪૫૮૨ -
લોકલ ફંડ૨૦૧૧-૧૨૨૪૦૧૭૫૬૨૧૬૪૫
પીઆરસી૨૦૧૧-૧૨૧૦૨૭૯ -