પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ હિસાબી શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન,પ્રથમ માળ,જુનાથાણા,નવસારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતી નર્મદાબેન પટેલ (ઈ.ચા.) (હિસાબી અધિકારીશ્રી)
ફોન નં૦૨૬૩૭-૨૫૮૪૨૭
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રીમતી નર્મદાબેન પટેલ(ઈ.ચા.) હિસાબી અધિકારી૦૨૬૩૭-૨૫૮૪૨૭૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫૯૮૭૯૬ ૧૬૭૦૬ao-ddo-nav@gujarat.gov.in
૨.શ્રીમતી જયોતિબેન એન. પટેલ(ઈ.ચા.) આંતરિક અન્વેકષણ અધિકારી૦૨૬૩૭- ૨૫૮૪૨૭૦૨૬૩૭- ૨૩૦૪૭૫૯૮૨૫૮ ૨૧૭૦૭-