પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

હિસાબી શાખાનાં કાર્યો અને ફરજો
  તમામ નાંણાકીય વ્‍યવહારને લગતા હિસાબો યોગ્‍ય રીતે નિભાવવા
  ચૂકવણાના તમામ દાવાઓ ની કાયદેસરતા અને યોગ્‍યતા તપાસવી
  જીલ્લા પંચાયત ના નાંણાકીય સલાહકાર તરીકે વ્યવસ્થાતંત્ર ગોઠવવું.
ઉપરોક્ત ત્રણ  મુખ્‍ય કાયોં અને ફરજો સિવાય નીચે મુજબની ફરજો બજાવવામાં આવે છે.
  નાણાનાં દાવાઓની ચુકવણી માટે વ્યવસ્થા
  જીલ્લા પંચાયતની કેશબુક અને તિજોરી પીએલએનુ મેળવણું.
  હિસાબી રજીસ્ટરો ની શાખા તથા તાલુકા કક્ષાએ નીભાવણી અંગે દેખરેખ
  માસિક વાર્ષિક હિસાબો સક્ષમ અધિકારીને તૈયાર કરી મોકલવા
  વાર્ષિક અંદાજો તૈયાર કરાવવા.
  સંબધીત કામગીરી તથા તાલુકાનાઁ અંદાજોની ચકાસણી અને સુચનો.
  જી.પી. ફંડના હિસાબો અને તે અંગેની તમામ કામગીરી. નિવત્ત અને નિવ્રુત્ત થનાર કર્મચારીઓના પેન્સન કેસોની ચકાસણી તથા મંજુરી અર્થે મોકલવા.
  શાખા અને તાલુકા કચેરીમાં હીસાબી કામગીરી ની દેખરેખ, તપાસણી તથા માર્ગદર્શન
  ઓડીટ, પી.આર.સી,લોકલ ફન્ડ, એજી ઓડીટ સંબધિત કામગિરી પુર્તતા સમય મર્યાદામાં થાય તે અંગે દેખરેખ તથા મર્ગાદર્શન
  સરકારશ્રી તરફથી મળતા અનુદાનો ઉગવી પીલએ માં જમા કરવા અંગે ઉપાડ અને વહેંચણી અધીકારી તરીકેની કામગીરી
  હિસાબી સંવર્ગના મહેકમની તમામ કામગીરી