પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

વર્ષઃ- ૨૦૧૭-૨૦૧૮(૨વિ - ઉનાળુ પાકો)
અ.નં.પાકનું નામવાવેતર વિસ્તાર (હેક્ટરમાં)ઉત્પાદન (મે.ટનમાં)ઉત્પાદન હેક્ટર દિઠ (કિ.ગ્રામમાં)
ઘઉ ૧૭૧ ૬૧૧ ૧૧૬૨૮
રવિ જુવાર ૪૯૦ ૨૪૦૭ ૬૯૮૩
ચણા ૭૪૫ ૧૧૦૪ ૨૧૯૦
વાલ *********
રવિ તુવેર ૧૧૫૯ ૩૪૪૫ ૪૯૬૩
રાઈ *********
એરંડા *********
ઉનાળુ મગ ૬૨૩ ૧૭૩૮ ૫૧૩૮
શેરડી ૧૬૮૭૮ ૮૨૬૨૩૯ ૨૭૭૨૬૪
૧૦ ઉનાળુ ડાંગર ૫૭૮૭૯ ૫૯૧૯૯૧ ૨૪૩૫૧
૧૧ ઉનાળુ મગફળી ૨૭ ૩૨.૪ ૧૨૦૦
કુલ૭૭૯૭૨૧૪૨૭૫૬૭૩૩૩૭૧૭


આગળ જુઓ