પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

વર્ષઃ- ૨૦૧૧ - ૨૦૧૨ (૨વિ - ઉનાળુ પાકો)
અ.નં.પાકનું નામવાવેત૨ વિસ્તા૨ (હેકટ૨ માં)ઉત્‍પાદન  (મે.ટનમાં)ઉત્‍પાદન હેકટ૨ દીઠ (કિ. ગ્રામમાં)
ઘઉં૨૪૪૫૩૦૨૦૭૮
૨વિ જુવા૨૧૬૦૯૨૩૩૩૧૪૫૦
ચણા૧૩૧૫૧૦૨૬૭૮૦
વાલ૧૧૭૪૮૫૧૭૪૨
૨વિ તુવે૨૬૭૨૬૫૨૯૭૦
રાઈ૯૨૯૧૯૮૫
મક્કાઇ૧૬૫૨૩૧૧૪૦૦
શે૨ડી૧૮૬૯૫૧૪૩૯૫૧૫૭૭ ટન/ હે.
કુલ -૨૩૯૬૬૧૪૪૫૨૨૯૮૪૮૨


આગળ જુઓ