પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ :ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, બીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્યu સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડો.એ.આર.ગજેરા (ઈ.ચા.), જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૩૦૩૦
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૩૦૩૦ / ૨૩૦૪૭૫

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.અધિકારી નું નામઅધિકારી નો હોદ્દોસરનામુંફોન નંબર (કચેરી)ફેક્ષ નંબરઇ- મેઇલ
શ્રી ડો.એ.આર.ગજેરા (ઈ.ચા.) જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રીજિ.પં.નવસારી૦૨૬૩૭ ૨૩૩૦૩૦૦૨૬૩૭ ૨૩૩૦૩૦ ૨૩૦૪૭૫daonavsari@gmail.com