પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

ખેતીવાડી ખાતાની વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ સાધન સામગ્રી જેવા કે સુધારેલ બિયારણ, સેન્દ્રીય ખાતર, જૈવિક કલ્ચર, સુધારેલા ખેત ઓજારો, પાક સંરક્ષણ સાધન, પાક સંરક્ષણ દવા, તાડપત્રી,ઓઈલ એન્જિન, ઈલેક્ટ્રીક મોટર, પાઈપ લાઈન વિગેરે ઉપર સહાય આપવામાં આવે છે. તેમજ કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના કઠોળ, તેલીબિયા, હેઠળ ખેડૂતોને કઠોળ તેમજ તેલીબિયા પાકોના વધુ ઉત્પાદન માટે ખેડૂતોને સહાયિત દરે બિયારણ, ખેતર ઉપર જીવંત અખતરા ગોઠવી માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. તેમજ ખેડૂત શીબીરો યોજી ખેડૂતોને જાણકારી આપવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય ખાધ્ય સુરક્ષા મીશન અંતર્ગત ખેડુતોને નવા પાકો તેમજ નવી ટેકનોલોજી અંગેની વધારે જાણકારી મળે તે અર્થે તથા ખેડૂતો આધુનિક પધ્ધતિથી માહિતગાર બને તે અર્થે ખેડૂતોને પાવર ટીલર, રોટાવેટર, થ્રેશર, ટ્રેક્ટર જેવા આધુનિક કૃષિ સાધનો સહાયિત દરે આપવામાં આવે છે.
આ ઉપરાંત આદિજાતી વિકાસ પેટા યોજના હેઠળની ન્યુક્લીયસ બજેટ અને ન્યુ ગુજરાત પેટર્ન હેઠળની યોજનાઓ હેઠળ હાથથી ચાલતાં ખેતઓજારો, અનાજ સંગ્રહ કરવાના પીપ, તાડપત્રી, પાવરટીલર, અનાજ ઉણપવાના પંખા, ઈલેકટ્રીક મોટર ચલાવવા માટે જનરેટર સેટ વિગેરે રાહત દરે આદિજાતીના લોકોને પુરા પાડવામાં આવે છે.