પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાખેતીવાડી- સિંચાઈના સાધનો

ખેતીવાડી- સિંચાઈના સાધનો

અ.નં.તાલુકાનું નામનહે૨ની લંબાઈપાતાળકુવાફકત સિંચાઈના કુવા
સ૨કારીખાનગી
સ૨કારીખાનગીસ૨કારીખાનગીપાકાકાચાપાકાકાચા
નવસારી૧૨૦--૧૩૨૭-૧૪૫૮
જલાલપોર૧૩૦---૪૨-૧૩૨૦૧૦
ચીખલી--૪૦૦૧૦-૫૨૭૦
ગણદેવી૩૧--૬૨૫--૨૨૦૦-
વાંસદા૯૯--૧૦૧૨૮૦૩૨૬૫૭૭
કુલ -૩૮૦--૨૩૬૨૧૨૮૮૧૩૫૧૩૯૩