પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા કોપર - ટી

કોપર - ટી

એક બાળક બાદ લાંબાગાળા માટે કોપર-ટી મુકાવવાનું લભાર્થીઓને મોટીવેટ કરવામાં આવે છે.

સને ૨૦૧૫-૧૬ માં થયેલ કુટુંબ કલ્યાણ પધ્ધતિની કામગીરી

અ.નં.કુટંબ કલ્યાણ પધ્ધતિલક્ષ્યાંકસિધ્ધીટકાવારી૧ બાળક પછી મુકાયેલ કોપર-ટી ની ટકાવારીનોંધર બાળક સુધી કુટુંબ કલ્‍યાણના ઓપરેશન ની ટકાવારીનોંધ
ઓપરેશન૮૫૦૦૬૩૩૮૭૪.૫૬૭૨.૯૬રાજયમાં બીજો નંબર છે.૭૫.૦૨રાજયમાં બીજો નંબર છે.
કોપર-ટી૮૮૦૦૮૩૧૬૯૪.૫૦