પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા કોપર - ટી

કોપર - ટી


એક બાળક બાદ લાંબાગાળા માટે કોપર-ટી મુકાવવાનું લભાર્થીઓને મોટીવેટ કરવામાં આવે છે.

સને ૨૦૧૭-૧૮ માં થયેલ કુટુંબ કલ્યાણ પધ્ધતિની કામગીરી

સને ૨૦૧૭-૧૮ માં થયેલ કુટુંબ કલ્યાણ પધ્ધતિની કામગીરી
અ.નં.કુટંબ કલ્યાણ પધ્ધતિલક્ષ્યાંકસિધ્ધીટકાવારી૧ બાળક પછી મુકાયેલ કોપર-ટી ની ટકાવારીનોંધર બાળક સુધી કુટુંબ કલ્‍યાણના ઓપરેશન ની ટકાવારીનોંધ
ઓપરેશન૮૫૦૦૫૭૪૯૬૭.૬૪
૭૪.૦૫કુટુંબ કલ્‍યાણ ઓપરેશન પૈકી ૨ બાળક બાદ પધ્ધિતી અપનાવનાર લાભાર્થી - ૪૨૫૭
કોપર-ટી૮૮૦૦૭૮૦૯૮૮.૭૪૭૩૪૮કુલ કોપર - ટી પૈકી ૧ બાળક બાદ પધ્ધિતી અપનાવનાર લાભાર્થી - ૫૭૩૮-