પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા જુથ પ્રચાર

જુથ પ્રચાર

આરોગ્ય ના દરેક પ્રોગામ પર ફીલ્ડ ક્ષેત્રીય કર્મચારી, સુપરવાઈઝર દ્રારા વિસ્તૃત આરોગ્ય શિક્ષણ લાભાર્થીઓને આપવામાં આવે છે.