પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા માતા અને બાળ સારવાર પ્રોગ્રામ

માતા અને બાળ સારવાર પ્રોગ્રામ

આરોગ્ય ના તમામ કાર્યક્રમમાં સહકાર આપે અને સામાજીક માનીસક અને શારીરિક સ્વાસ્થમય જીવનજીવતા શીખે તે માટે આરોગ્ય વિષે વિશિષ્ટ હેતુ નીચે મુજબ અમલમા મુકેલ છે.
જિલ્લામાં જન્મદરનું પ્રમાણ ઘટાડવું
જિલ્લામાં માતા મરણનું પ્રમાણ ઘટાડવું
જિલ્લામાં સંસ્થાકીય સુવાવડનું પ્રમાણ વધારવું.
જિલ્લામાં બાળ મરણ દર ધટાડવું.
સમાજમાંથી સ્ત્રી ભૃણ હત્યાં અટકાવવી જનજાગૃતિ
જિલ્લામાંથી કુલ વૃધ્ધીદરનું પ્રમાણ ધટાડવું
સમાજમાંથી પુરૂષ / સ્ત્રી વચ્ચેના ભેદભાવો દુર કરવા. (લીંગ ભેદ દુર કરવો)
જિલ્લામાં રસીથી અટકાવી શકાય તેવા રોગોનું પ્રમાણ ધટાડવું તેમજ છ ઘાતક રોગોથી થતા મરણ અટકાવવા.
જિલ્લામાં રસીથી અટકાવી શકાય તેવા રોગોનું પ્રમાણ ધટાડવું તેમજ છ ઘાતક રોગોથી થતા મરણ અટકાવવા.
જિલ્લામાં પાણી જન્ય રોગો અટકાવવા તથા વાતાવરણીય સ્વચ્છતા અંગે જન જાગૃતિ લાવવી.
તરૂણાવસ્થામાં થતા શારીરિક અને માનસીક ફેરફારો અંગે સાચી સમજણ આપવી.
સમાજમાં જાતિરોગો વિષે સાચી સમજણ આપવી જાતિરોગોનું પ્રમાણ ધટાડવું.

માતૃ બાળ કલ્‍યાણ કાર્યક્રમ (આર.સી.એચ.)

ક્રમઈન્‍ડીકેટરવર્ષ દરમ્યાન થયેલ કામગીરીસોર્સ ઓફ ડેટા
૨૦૧૧-૧૨૨૦૧૨-૧૩૨૦૧૩-૧૪૨૦૧૪-૧૫૨૦૧૫-૧૬
જન સંખ્‍યા વૃધ્ધિ દર૮.૧૫૮.૧૫૮.૧૫૮.૧૫૮.૧૫સેન્‍સસ-૨૦૧૧
પ્રજનન દર૨.૧૨.૧૨.૧૨.૧૨.૧સેન્‍સસ-૨૦૧૧
રક્ષિત દંપતિ દર૭૦.૫૮૭૧.૫૧૭૧.૫૧૭૧.૫૧૮૩.૮૮એમ.આઈ.એસ.
બાળ મરણ દર (એક હજાર જીવીત જન્‍મે)૧૩૧૩૧૩૧૩૧૪એચ.એમ.આઈ.એસ.
સેકસ રેસીયો૯૬૧૯૬૧૯૬૧૯૬૧૯૬૧સેન્‍સસ-૨૦૧૧
માતા મરણ દર (એક લાખ જીવીત જન્‍મે)૬૯૭૭૯૬૮૮૯૪એચ.એમ.આઈ.એસ.
સંપુર્ણ રસીકરણ૮૬.૮૩૮૯.૭૭૯૯.૫૬૯૬.૦૮૯૪.૦૬એચ.એમ.આઈ.એસ.
સંસ્થાકિય પ્રસુતિ૯૭.૨૮૯૮.૧૬૯૮.૯૯૯.૬૮૯૯.૭૨એચ.એમ.આઈ.એસ.
જનની સુરક્ષા યોજના લાભાર્થી૯૨૬૬૮૮૫૨૧૧૪૫૨૮૭૫૭૭૪૧૭એચ.એમ.આઈ.એસ.
૧૦ચિરંજીવી યોજના લાભાર્થી૨૫૮૩૩૦૭૮૩૫૮૫૨૫૩૩૨૬૬૭એચ.એમ.આઈ.એસ.
૧૧બાલ સખા યોજના લભાર્થી૨૪૪૧૧૭૦૪૧૭૯૩૧૪૧૬૧૪૫૦એમ.આઈ.એસ.