પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા નિરોધ

નિરોધ

લાયક દંપતિને શૂન્ય (૦) બાળક હોય ત્યારે નિરોધ વાપરવા માટે સમજાવવામાં આવે છે.