પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, ત્રીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી ડો. પી.એન.કન્‍નર (અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી)
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં.વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
ડો. પી.એન. કન્‍નરઅધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી ૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩૯૭૨૭૭ ૦૪૦૦પ---
શ્રીમતી રમીલાબેન જી.પટેલવહીવટી અધિકારી (કુટુંબ કલ્યાણ અને RCH)૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩૦૨૬૩૭-૨૮૦૧૪૩૯૭૧૨૦૦૫૩૬૭---