પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા સાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

સાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

ક્રમ સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમોનું સને ૨૦૧૫ – ૧૬
નાટક ૨૨
ભવાઈ૨૦૦
પપેટ શો
વિડીયો શો / સીડી૩૧૩
પ્રદર્શન ૧૨૯૭૨
વકૃત્વ સ્પર્ધા૪૦
સગર્ભા માતા હરિફાઈ૨૦૦૬
બાળ તંદુરસ્‍તી હરિફાઈ૨૧૯૭
વાનગી હરિફાઈ૨૨૫૨