પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા સાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

સાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો


ક્રમસાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમોનુંસને ૨૦૧૭ – ૧૮
નાટક ૩૨
ભવાઈ૭૩
પપેટ શો
વિડીયો શો / સીડી૨૦૦
પ્રદર્શન ૧૨૨૧૯
વકૃત્વ સ્પર્ધા૨૦
સગર્ભા માતા હરિફાઈ૩૨૩૧
બાળ તંદુરસ્‍તી હરિફાઈ૩૬૩૫
વાનગી હરિફાઈ૪૦૯૫