પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા સ્ત્રી / પુરૂષ ઓપેરશન

સ્ત્રી / પુરૂષ ઓપેરશન

બે કે તેથી વધુ બાળકો બાદ પુરૂષ ઓપરેશન / સ્ત્રી ઓપરેશન કરવા માટે લાભાર્થીઓને મોટીવેટ કરવામાં આવે છે. પુરૂષને એન.એસ.વી. માટે ખાસ સમજાવવામાં આવે છે.

સને ૨૦૧૫-૧૬ માં થયેલ કુટુંબ કલ્યાણ પધ્ધતિની કામગીરી

અ.નં.કુટંબ કલ્યાણ પધ્ધતિલક્ષ્યાંકસિધ્ધીટકાવારી૧ બાળક પછી મુકાયેલ કોપર-ટી ની ટકાવારીનોંધર બાળક સુધી કુટુંબ કલ્‍યાણના ઓપરેશન ની ટકાવારીનોંધ
ઓપરેશન૮૫૦૦૬૩૩૮૭૪.૫૬૭૨.૯૬રાજયમાં બીજો નંબર છે.૭૫.૦૨રાજયમાં બીજો નંબર છે.
કોપર-ટી૮૮૦૦૮૩૧૬૯૪.૫૦