પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેકમ શાખા પ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

જિલ્લા પંચાયતની સમગ્ર વહીવટી બાબતો / માહિતીની દેખરેખ તથા વહીવટી નિયંત્રણ માટે મહેકમ શાખા કાર્ય કરે છે.