પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેકમ શાખા શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત ભવન, પ્રથમ માળ, જુનાથાણા, નવસારી, , જિલ્લા પંચાયત નવસારી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી સુ શ્રી પ્રિતી એસ. ઠકકર (નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી)
ફોન નંબર૦૨૬૩૭- ૨૪૪૩૯૯
ફેકસ નંબર૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫
મોબાઈલ નંબર૭૮૭૪૭ ૮૬૬૭૦

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં.વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેઈલ
સુ શ્રી પ્રિતી એસ. ઠકકરનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૦૨૬૩૭- ૨૪૪૩૯૯ ૦૨૬૩૭- ૨૩૦૪૭૫૭૮૭૪૭ ૮૬૬૭૦---