પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખા અન્‍ય વેરા

અન્‍ય વેરા

ગ્રામ પંચાયત અન્‍ય વેરા વસુલાત (માહે જાન્યુ – ૨૦૧૫ અંતિત)
(રૂ. લાખમાં)
ક્રમતાલુકાનું નામમાંગણઅગાઉના માસ સુધીની વસુલાતચાલુ માસની વસુલાતકુલ વસુલાતટકાવારી
પાછલું બાકીચાલુ બાકીકુલ
નવસારી૦.૦૦૧.૫૬૧.૫૬૧.૦૮૦.૨૫૧.૩૩૮૬.૨૬
જલાલપો૨૦.૦૦૦.૭૦૦.૭૦૦.૫૩૦.૧૭૦.૭૦૧૦૦
ગણદેવી૦.૦૦૧.૧૯૧.૧૯૦.૧૮૦.૫૨૦.૭૦૫૮.૮૨
ચીખલી૦.૨૭૧૦.૯૫૧૧.૨૨૪.૭૫૧.૨૮૬.૦૩૫૩.૭૪
વાંસદા૦.૪૧૪.૯૦૫.૩૧૨.૯૪૧.૨૩૪.૧૭૭૮.૫૩
કુલ૦.૬૮૧૯.૩૦૧૯.૯૮૯.૪૮૩.૪૫૧૨.૯૩૭૫.૨૭