પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખા અન્‍ય વેરા

અન્‍ય વેરા


ગ્રામ પંચાયત અન્‍ય વેરા વસુલાત (સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ અંતિત)
ક્રમતાલુકાનું નામમાંગણું (રૂા. લાખમાં) વસુલાત (રૂા. લાખમાં) ટકાવારી
પાછલા વર્ષનું બાકી ચાલુ વર્ષનુંકુલપાછલા વર્ષની બાકીચાલુ વર્ષનીકુલ
નવસારી૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦૦.૦૦
જલાલપો૨૦.૦૦૦.૪૦૦.૪૦૦.૩૪૦.૦૪૦.૩૮૯૫.૦૦
ગણદેવી૦.૦૦૧.૯૯૧.૯૯૦.૦૦૧.૯૯૧.૯૯૧૦૦.૦૦
ચીખલી૦.૧૧૧૪.૪૨૧૪.૫૩૦.૦૯૧૪.૦૪૧૪.૧૩૯૭.૨૫
ખેરગામ૦.૦૦૩.૧૯૩.૧૯૦.૦૦૩.૧૮૩.૧૮૯૯.૬૯
વાંસદા૧.૧૨૩૨.૭૪૩૩.૮૬૧.૧૨૨૫.૦૨૨૬.૧૪૭૭.૨૦
કુલ૧.૨૩૫૨.૭૪૫૩.૯૭૧.૫૫૪૪.૨૭૪૫.૮૨૮૪.૮૯