પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખા પાણી વેરો

પાણી વેરો


ગ્રામ પંચાયત પાણી વેરા વસુલાત (માહે માર્ચ - ૨૦૧૨ અંતિત)
(રૂ. લાખમાં)
ક્રમ તાલુકાનું નામ માંગણું અગાઉના માસ સુધીની વસુલાત ચાલુ માસની વસુલાત કુલ વસુલાત ટકાવારી
પાછલું બાકી ચાલુ બાકી કુલ
નવસારી ૧.૨૪ ૧.૬૨ ૨.૮૬ ૨.૭ ૦.૧૬ ૨.૮૬ ૧૦
જલાલપો૨
ગણદેવી ૦ .૩૩ ૬.૦૧ ૬.૩૪ ૫.૬૯ ૦.૧૯ ૫.૮૮ ૯૨
ચીખલી ૫.૦૨ ૫.૦૨ ૪.૫૩ ૦.૩૮ ૪.૯૧ ૯૭.૭૪
વાંસદા ૩.૯૬ ૫.૬૬ ૯.૬૨ ૪.૫૪ ૩.૬૮ ૮.૨૨ ૮૫.૪૪
કુલ ૫.૫૩ ૧૮.૩૧ ૨૩.૮૪ ૧૭.૪૬ ૪.૪૧ ૨૧.૮૭ ૯૧.૭૩