પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખા પાણી વેરો

પાણી વેરો


ગ્રામ પંચાયત પાણી વેરા વસુલાત (સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ અંતિત)
ક્રમતાલુકાનું નામમાંગણું (રૂા. લાખમાં) વસુલાત (રૂા. લાખમાં) ટકાવારી
પાછલા વર્ષનું બાકી ચાલુ વર્ષનુંકુલપાછલા વર્ષની બાકીચાલુ વર્ષનીકુલ
નવસારી૧.૦૯૩.૭૩૪.૮૨૦.૯૭૩.૦૮૪.૦૫૮૪.૧૫
જલાલપો૨૨.૩૦૩.૫૦૫.૮૦૧.૮૦૩.૧૦૪.૯૦૮૪.૪૮
ગણદેવી૦.૦૦૧૪.૯૯૧૪.૯૯૦.૦૦૧૪.૯૯૧૪.૯૯૧૦૦.૦૦
ચીખલી૦.૦૬૬.૨૪૬.૩૦૦.૦૬૫.૮૬૫.૯૨૯૪.૧૦
ખેરગામ૦.૦૦૧.૬૮૧.૬૮૦.૦૦૧.૬૮૧.૬૮૧૦૦.૦૦
વાંસદા૧.૯૧૧૦.૨૮૧૨.૧૯૧.૪૦૯.૦૫૧૦.૪૫૮૫.૭૨
કુલ૫.૩૬૪૦.૪૨૪૫.૭૮૪.૨૩૩૭.૭૬૪૧.૯૯૯૧.૭૨