પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, પ્રથમ માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી સુ શ્રી પ્રિતી એસ. ઠકકર (નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી)
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭-૨૪૪૩૯૯
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫
મોબાઈલ નંબર૭૮૭૪૭ ૮૬૬૭૦
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ. નં.વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેઈલ
સુ શ્રી પ્રિતી એસ. ઠકકરનાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૦૨૬૩૭- ૨૪૪૩૯૯૦૨૬૩૭- ૨૩૦૪૭૫૭૮૭૪૭ ૮૬૬૭૦dyddo-rev-nav@gujarat.gov.in