પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા


અ.નં. તાલુકાનું નામ વર્ષ વરસાદના દિવસો વરસાદ મિ.મી.
નવસારી ૨૦૧૬ ૭૨ ૧પ૯૦
જલાલપોર ૨૦૧૬૭૧ ૧૪૩૨
ગણદેવી ૨૦૧૬૬૮ ૧૪૪૨
ચીખલી ૨૦૧૬૬૬ ૧પ૪૪
ખેરગામ ૨૦૧૬૭૭ ૧૯૦૦
વાંસદા ૨૦૧૬૭૦ ૧૬૩૨