પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા


અ.નં.

તાલુકાનું નામ

વર્ષ

વરસાદના દિવસો

વરસાદ મિ.મી.

નવસારી

ર૦૧પ

૩ર

૧૧૮૦

જલાલપોર

ર૦૧પ

૩૯

૧ર૧૬

ગણદેવી

ર૦૧પ

૩૧

૧૧૦૧

ચીખલી

ર૦૧પ

૩૮

૧૦ર૬

ખેરગામ

ર૦૧પ

૩૦

૧ર૧૮

વાંસદા

ર૦૧પ

૩૬

૧૦૩૧