પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા


અ.નં.તાલુકાનું નામવર્ષવ૨સાદના દિવસવ૨સાદ મી.મી.
નવસારી૨૦૧૭૭૨૧૩૧૧
જલાલપો૨૨૦૧૭૭૪૧૨૯૩
ગણદેવી૨૦૧૭૭૧૧૪૬૪
ચીખલી૨૦૧૭૭૭૨૦૬૨
ખેરગામ૨૦૧૭૭૩૧૭૯૨
વાંસદા૨૦૧૭૭૪૧૯૨૨
કુલ  ૯૮૪૪