પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખા વિજળી વેરો

વિજળી વેરો

ગ્રામ પંચાયત વિજળી વેરા વસુલાત (માહે માર્ચ - ૨૦૧૨ અંતિત)
(રૂ. લાખમાં)
ક્રમ તાલુકાનું નામ માંગણું અગાઉના માસ સુધીની વસુલાત ચાલુ માસની વસુલાત કુલ વસુલાત ટકાવારી
પાછલું બાકી ચાલુ બાકી કુલ
નવસારી ૩.૨૯ ૫.૫ ૮.૭૯ ૭.૮૧ ૦.૩૬ ૮.૧૭ ૯૨
જલાલપો૨
ગણદેવી ૦.૨૩ ૨.૯૪ ૩.૧૭ ૨.૯૫ ૦.૧૩ ૩.૦૮ ૯૭
ચીખલી ૨.૨ ૨.૨ ૨.૧૨ ૦.૦૭ ૨.૧૯ ૯૯.૩૬
વાંસદા ૦.૪ ૧.૫૮ ૧.૯૮ ૧.૦૧ ૦.૦૭ ૧.૦૮ ૯૦
કુલ ૩.૯૨ ૧૨.૨૨ ૧૬.૧૪ ૧૩.૮૯ ૦.૬૩ ૧૪.૫૨ ૮૯.૯૬