પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખા વિજળી વેરો

વિજળી વેરો


ગ્રામ પંચાયત વિજળી વેરો વસુલાત (સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ અંતિત)
ક્રમતાલુકાનું નામમાંગણું (રૂા. લાખમાં) વસુલાત (રૂા. લાખમાં) ટકાવારી
પાછલા વર્ષનું બાકી ચાલુ વર્ષનુંકુલપાછલા વર્ષની બાકીચાલુ વર્ષનીકુલ
નવસારી૧૦.૬૦૨૨.૨૨૩૨.૮૨૮.૨૨૧૬.૮૬૨૫.૦૮૭૬.૪૦
જલાલપો૨૦.૮૦૬.૨૫૭.૦૫૦.૪૯૫.૯૭૬.૪૬૯૧.૬૩
ગણદેવી૦.૦૦૧૨.૨૪૧૨.૨૪૦.૦૦૧૨.૨૪૧૨.૨૪૧૦૦.૦૦
ચીખલી૦.૦૪૬.૮૦૬.૮૪૦.૦૩૬.૭૭૬.૮૦૯૯.૪૧
ખેરગામ૦.૦૦૧.૪૯૧.૪૯૦.૦૦૧.૪૯૧.૪૯૧૦૦.૦૦
વાંસદા૦.૨૪૨.૮૩૩.૦૭૦.૦૦૨.૦૨૨.૦૨૬૫.૭૯
કુલ૧૧.૬૮૫૧.૮૩૬૩.૫૧૮.૭૪૪૫.૩૫૫૪.૦૯૮૫.૧૬