પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખા હાઉસ ટેક્ષ

હાઉસ ટેક્ષ

ગ્રામ પંચાયત હાઉસ ટેક્ષ વસુલાત (સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ અંતિત)
ક્રમતાલુકાનું નામમાંગણું (રૂા. લાખમાં) વસુલાત (રૂા. લાખમાં) ટકાવારી
પાછલા વર્ષનું બાકી ચાલુ વર્ષનુંકુલપાછલા વર્ષની બાકીચાલુ વર્ષનીકુલ
નવસારી૩૭.૮૨૧૪૭.૮૬૧૮૫.૬૮૩૫.૫૨૧૩૭.૭૯૧૭૩.૩૧૯૩.૩૩
જલાલપો૨૬.૮૫૮૦.૬૮૮૭.૫૩૮.૪૦૬૫.૮૫૭૪.૨૫૮૪.૮૨
ગણદેવી૦.૦૦૭૮.૦૫૭૮.૦૫૦.૦૦૭૮.૦૫૭૮.૦૫૧૦૦.૦૦
ચીખલી૦.૫૭૮૭.૯૮૮૮.૫૫૦.૫૮૮૫.૪૫૮૬.૦૩૯૭.૧૫
ખેરગામ૦.૦૦૨૩.૮૯૨૩.૮૯૦.૦૦૨૩.૮૯૨૩.૮૯૧૦૦.૦૦
વાંસદા૨.૧૫૬૪.૬૩૬૬.૭૮૨.૧૫૬૧.૫૧૬૩.૬૬૯૫.૩૨
કુલ૪૭.૩૯૪૮૩.૦૯૫૩૦.૪૮૪૬.૬૫૪૫૨.૫૪૪૯૯.૧૯૯૪.૧૦