પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખા હાઉસ ટેક્ષ

હાઉસ ટેક્ષ

ગ્રામ પંચાયત હાઉસ ટેક્ષ વસુલાત (માહે જાન્યુ – ૨૦૧૫ અંતિત)
(રૂ. લાખમાં)
ક્રમતાલુકાનું નામમાંગણુંઅગાઉના માસ સુધીની વસુલાતચાલુ માસની વસુલાતકુલ વસુલાતટકાવારી
પાછલું બાકીચાલુ બાકીકુલ
નવસારી૨.૭૦૮૧.૩૦૮૩.૭૦૪૨.૭૦૧૭.૨૦૫૯.૯૦૭૨
જલાલપો૨૧૨.૭૦૫૦.૮૪૬૭.૫૪૪૭.૨૭૩.૦૭૫૦.૩૪૭૫
ગણદેવી૧૦.૨૦૪૯.૪૮૫૯.૬૮૩૨.૧૭૧૦.૪૫૪૨.૬૨૭૧
ચીખલી૦.૦૫૭૫.૧૩૭૫.૧૮૫૨.૮૧૮.૮૮૬૧.૬૯૮૨
વાંસદા૪.૧૫૪૬.૫૬૫૦.૭૧૩૨.૪૩૯.૮૬૪૨.૨૯૮૩
કુલ૨૯.૮૫૩૦૩.૩૧૩૩૬.૮૧૨૦૭.૩૮૪૯.૪૬૨૫૬.૮૪૭૭