પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખા સફાઈ વેરો

સફાઈ વેરો


ગ્રામ પંચાયત સફાઈ વેરા વસુલાત (સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ અંતિત)
ક્રમતાલુકાનું નામમાંગણું (રૂા. લાખમાં) વસુલાત (રૂા. લાખમાં) ટકાવારી
પાછલા વર્ષનું બાકી ચાલુ વર્ષનુંકુલપાછલા વર્ષની બાકીચાલુ વર્ષનીકુલ
નવસારી૮.૫૯૩૧.૪૩૪૦.૦૨૬.૫૪૨૭.૦૫૩૩.૫૯૮૩.૯૫
જલાલપો૨૦.૮૭૨૩.૭૮૨૪.૬૫૦.૬૭૧૮.૫૪૧૯.૨૧૭૭.૯૩
ગણદેવી૦.૦૦૧૩.૬૦૧૩.૬૦૦.૦૦૧૩.૬૦૧૩.૬૦૧૦૦.૦૦
ચીખલી૦.૦૬૧૨.૮૦૧૨.૮૬૦.૦૪૧૨.૩૬૧૨.૪૦૯૬.૪૨
ખેરગામ૦.૦૦૨.૮૧૨.૮૧૦.૦૦૩.૧૬૩.૧૬૧૧૨.૭૧
વાંસદા૦.૩૫૪.૬૨૪.૯૭૦.૩૫૪.૪૬૪.૮૧૯૬.૭૮
કુલ૯.૮૭૮૯.૦૪૯૮.૯૧૭.૬૦૭૯.૧૭૮૬.૭૭૮૭.૭૨