પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મહેસૂલ શાખા સફાઈ વેરો

સફાઈ વેરો

ગ્રામ પંચાયત સફાઈ વેરા વસુલાત (માહે જાન્યુ – ૨૦૧૫ અંતિત)
(રૂ. લાખમાં)
ક્રમતાલુકાનું નામમાંગણુંઅગાઉના માસ સુધીની વસુલાતચાલુ માસની વસુલાતકુલ વસુલાતટકાવારી
પાછલું બાકીચાલુ બાકીકુલ
નવસારી૦.૭૨૧૪.૯૭૧૫.૬૯૭.૩૫૨.૬૦૯.૯૫૬૩.૪૧
જલાલપો૨૧.૪૦૮.૫૫૯.૯૫૬.૯૬૧.૨૦૮.૧૬૮૨
ગણદેવી૧.૮૫૬.૭૫૮.૬૦૩.૦૪૨.૮૫૫.૮૯૬૮.૪૮
ચીખલી૦.૦૨૭.૬૫૭.૬૭૫.૦૮૧.૦૧૬.૦૯૭૯.૪૩
વાંસદા૦.૩૦૩.૪૮૩.૪૮૨.૧૩૦.૮૧૨.૯૪૮૪.૪૮
કુલ૪.૨૯૪૧.૧૪૫.૩૯૨૪.૫૬૮.૪૭૩૩.૦૩૭૫.૫૬