પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મલેરીયા શાખા લોહીની તપાસણી

લોહીની તપાસણી

મેલેરિયા કેસના નિદાન માટે લોહીની તપાસ અત્યંત જરૂરી છે. વિવિધલક્ષી આરોગ્ય કાર્યકર (પુરૂષ/સ્ત્રી), તાવ સારવાર કેન્દ્ર, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સા.આ.કેન્દ્ર દ્વારા તાવના તમામ કેસોના લોહીનો નમૂનો લેવામાં આવે છે. જે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સા.આ.કેન્દ્રમાં તપાસવામાં આવે છે. તેમજ રોગ અટકાયતી સારવાર તેમજ પોઝીટીવ કેસોની સંપૂર્ણ સારવાર આપવામાં આવે છે.
લોહી તપાસણીની કામગીરીનું મુલ્યાંકન કરી જિલ્લા કક્ષાએથી જરૂરી પગલાંઓ હાથ ધરવામાં આવે છે.