પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મલેરીયા શાખા મેલેરિયા અંગે જાગૃતિ

મેલેરિયા અંગે જાગૃતિ

મેલેરિયા શાખા દ્વારા વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ અંગે લોક જાગૃતિ લાવવા નીચે મુજબની પ્રવૃતિ હાથ ધરવામાં આવે છે.

પત્રિકા વિતરણ.

બેનર્સ પ્રદર્શિત કરવા.

વર્તમાનપત્રમાં પ્રેસનોટ દ્વારા જાણકારી.

માઇક દ્વારા પ્રચાર.

ફોક મીડીયા અંતર્ગત શેરી નાટકોનું આયોજન, ભવાઈ, પપેટ શોનું આયોજન

આરોગ્ય અંગેની ગુરૂશિબીર તથા લધુશિબીર દ્વારા વાહકજન્ય રોગ વિશે માહિતી

લોકલ કેબલ મારફત પ્રચાર.