પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મલેરીયા શાખા પ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

મેલેરિયા શાખા દ્વારા વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનીયા, ફાઈલેરિયા રોગ નિયંત્રણ અટકાયત પગલાંઓ અને સારવારની કામગીરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કક્ષાએથી કરવામાં આવે છે.