પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મલેરીયા શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી


શાખાનું નામ મેલેરિયાશાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું

જિલ્લા પંચાયત ભવન, ત્રીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો. પિનાકીન બી. પટેલ (ઈ.ચા.) (જિલ્‍લા મેલેરિયા અધિકારીશ્રી)
ફોન નં૦૨૬૩૭-૨૩૫૪૬૮
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૫૪૬૮


અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.ડો. પિનાકીન બી. પટેલ (ઈ.ચા.)જિલ્‍લા મેલેરિયા અધિકારી૦૨૬૩૭-૨૩૫૪૬૮૦૨૬૩૭-૨૩૫૪૬૮૯૭૨૭૭૦૪૦૦૬dmo-ddo-nav@gujarat.gov.in
dmo.health.navsari@gmail.com