પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ મલેરીયા શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

મેલેરિયા શાખા દ્વારા વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનીયા, ફાઈલેરિયા રોગ નિયંત્રણ અટકાયતી પગલાંઓ અને સારવાર અંગે નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે

તાવના કેસોની શોધ

રોગ અટકાયતી સારવાર તેમજ પોઝીટીવ કેસોની સંપૂર્ણ સારવાર

મચ્છરના પોરાની શોધ અને પોરનાશક કામગીરી જેવી કે, કેમીકલ લાર્વીસાઈડ, બળેલું ઓઈલ તેમજ માઈનોર એન્જિનીયરીંગ ઉપરાંત કાયમી પાણી ભરાઈ રહેતા સ્થળોમાં પોરા ભક્ષક માછલીઓ મુકવામાં આવે છે

મચ્છર ઉત્પત્તિ નિયંત્રિત કરવા જનસમુદાયની મચ્છરદાની દવાયુકત કરવાની કામગીરી તેમજ સરકારશ્રીનાં નિયમોનુસાર અલગ તારવેલા ગામોમાં જંતુનાશક દવા છંટકાવની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.

ફાઈલેરિયા રોગ નિર્મુલન કાર્યક્રમ અંતર્ગત સામુહિક ધોરણે ગોળી વર્ષમાં એકવાર ગળાવવાની પ્રવૃતિ હાથ ધરવામાં આવે છે

રોગચાળાની પરિસ્થિતીમાં વાહક મચ્છરોનો તાત્કાલિક નાશ કરવા રાસાયણિક ધુમાડો (ફોગીંગ) કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.

ઉપરાંત નીચેની કક્ષાએથી તમામ કામગીરીના રિપોર્ટ એકત્રિત કરવા તથા તેના રિવ્યુ કરી જરૂરી માર્ગદર્શન આપવું તેમજ રાજય કક્ષાએ રિપોર્ટ સાદર કરવા તેમજ રાજય કક્ષાએથી આવેલ સુચના અને માર્ગદર્શનની અમલવારી કરવી.