પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાશાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ :પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, પ્રથમ માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્યu સંપર્ક અધિકારી સુ શ્રી પ્રિતી એસ. ઠકકર (ઈ.ચા.) (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી)
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭- ૨૪૪૩૯૯
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫
મોબાઈલ નંબર૭૮૭૪૭૮૬૬૭૦

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.અધિકારી નું નામઅધિકારી નો હોદ્દોસરનામુંફોન નંબર (કચેરી)ફેક્ષ નંબરમોબાઈલ નંબરઇ-મેઇલ
સુ શ્રી પ્રિતી એસ. ઠકકર(ઈ.ચા.) નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રીજિ.પં. નવસારી૦૨૬૩૭ ૨૪૪૩૯૯ ૦૨૬૩૭ ૨૩૦૪૭૫૭૮૭૪૭૮૬૬૭૦dyddo-pan-nav@gujarat.gov.in
શ્રી ઝેઙ વી. શેખના. ચિટનીશ જિ.પં. નવસારી૦૨૬૩૭ ૨૪૪૩૯૯૦૨૬૩૭ ૨૩૦૪૭૫----
શ્રી એન.વાય. ગિરાસેજુ.કલાર્કજિ.પં. નવસારી૦૨૬૩૭ ૨૪૪૩૯૯૦૨૬૩૭ ૨૩૦૪૭૫----